BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saliha İNCİ, Ahmet IŞIK
SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANLARINDA KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ
 
Bu çalışmada ortaokul düzeyinde “Sayılar ve İşlemler” ve “Cebir” ve lise düzeyinde “Sayılar ve Cebir” öğrenme alanlarında 2002-2022 yılları arasında kavram yanılgıları ile ilgili yapılan çalışmaların içerik analizi yapılarak çalışma türü, çalışmaların yılları, yöntemleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri açısından karşılaştırıp incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, birinci cümlede bahsedilen konularda, öncelikle kavram yanılgıları ile ilgili literatür taraması Google Akademik arama motoru, Kırıkkale Üniversitesi online kütüphanesi, DergiPark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları üzerinden toplanmıştır ve 2002-2022 yılları arasında araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda 80 adet ortaokul düzeyinde ve 31 adet de lise düzeyinde çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada ulaşılan çalışmaların literatür destekli analizleri yapılarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalar; türü, yılı, araştırma yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemi kategorilerine göre analiz edilmiştir. Kavram yanılgıları ile ilgili çalışmalara bakıldığında 2008 yılından itibaren çalışmaların arttığı, en çok ortaokul öğrencileriyle çalışıldığı, nicel veri analiz yöntemleri ile daha fazla çalışıldığı, veri toplama araçlarından en çok çoktan seçmeli testlerin tercih edildiği belirlenmiştir. Ulaşılan çalışmalarda nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin yaklaşık olarak eşit sayıda kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmalardan elde edilen sonuçların gelecek çalışmalara yön vermede belirleyici bir kaynak olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Çalışmalar incelendiğinde lise düzeyinde yapılan çalışmaların az sayıda olduğu görülmektedir. Bu düzeyde çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4140-7766

Anahtar Kelimeler: ortaokul matematik eğitimi, lise matematik eğitimi, kavram yanılgıları 


Keywords: