BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülnaz KURT
ŞARKILARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ POP ŞARKILARININ DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIM SINIRLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Popüler kültür, özellikle genç nesilleri etkisi altına alma ve bu etki dâhilinde yönlendirme gücüne sahip bir araçtır. Bu minvalde popüler kültürün bir parçası olan pop şarkılar da gençlerin sıklıkla temas ettiği bir alan olma özelliğini taşımaktadır. Bu tarz şarkıların, bir dil öğrenme malzemesi olarak kullanılması ise bu yoğun ilginin doğru bir noktaya kanalize edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada şarkıların yabancı dil öğretimine sağladığı katkılar analiz edilmeye çalışılmıştır. Son on yılda yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel literatür, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analiz yöntemi kullanılarak taranmıştır. Doküman analizi sonucunda ise dil öğretimi için önerilen ve kullanımı gösterilen şarkıların seçiminde, öğrencilerin görüşünün alınmadığı ve araştırmacılar-öğretmenler tarafından seçildiği saptanmıştır. Aynı zamanda öğretim materyalinin bir veya iki şarkıyla sınırlandırıldığı görülmüştür. Bu sebeple, lise 10. sınıf öğrencileriyle odak grup görüşmeleri yapılmış, hangi şarkıcıları ve şarkıları dinledikleri sorgulanmıştır. Yapılan görüşmeler, öğrencilerin çoğunun Ramstein ve grubunu bildiği, şarkılarını severek dinlediği sonuçlarını vermiştir. Grup görüşmelerinde öğrencilerin söz ettiği şarkılardan 11 tanesi seçilerek araştırma sınırlandırılmıştır. Şarkı sözleri dilbilgisel açıdan analiz edilmiş, kelimeler sınıflandırılmış, kullanılan kelime sayıları tespit edilmiş ve kelime sıklıklarına bakılmıştır. A 1. 2 ve A 2. 1 seviyelerinde Almanca öğretimi için uygun olduğu görülen şarkılarla dört temel dil yetilerinin hangi çeşit alıştırmalarla geliştirebileceği tartışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı şarkılarla Almanca dilbilgisi ve kelime bilgisinin ne derecede öğretilebileceğinin tespit edilmesi ve dört dil yetisinin gelişimine nasıl bir katkıda bulunabileceğinin aydınlatılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Şarkılarla Almanca Öğretimi, Şarkılarla Dilbilgisi Öğretimi, Şarkılarla Kelime Öğretimi, Şarkılarla Dört Dil Yetisi Gelişimi. 


Keywords: