BİLDİRİ DETAY

Elif NAZLI, İpek DOĞAN ÖZER, Bülent YANIKTEPE
SANAYİ SEKTÖRÜNDE AR-GE GİDERLERİNİN KARLILIK VE NET SATIŞLARA ETKİSİNİN BİR ANALİZİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
 
Değişen ve gelişen küresel dünyada işletmelerde yenilikçi yapıyı sağlamanın en önemli yolu araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler Ar-Ge yatırımlarını büyümenin ve kalkınmanın temeli olarak görmektedir. Türkiye’de Ar-Ge ve sanayi sektörü büyümede önemli bir paya sahiptir. Araştırmada Bursa’da sanayi sektöründe Ar-Ge harcaması yapan işletmeler incelenmiştir. Borsa İstanbul’a kayıtlı olan 6 işletme sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Bursa’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge harcamaları ile karlılık ve net satışlar arasındaki ilişkiyi istatistiksel açıdan incelemektir. Çalışmada kullanılan veriler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul veri tabanlarından elde edilmiştir. Araştırmada Bursa’da sanayi sektöründe 2008-2017 yılları arasında Ar-Ge harcaması yapan 6 işletmenin gelir tablosu ve bilançolarından yararlanılmıştır. İşletmelerin finansal tablolarına bakılarak Ar-Ge harcamaları ile Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/Zararı ve Dönem Net Karı/Zararı arasındaki ilişkiyi incelemede Panel Veri Analiz modeli kullanılmıştır. Zaman serilerinde serinin durağan olup olmadığının tespit edilmesi için birim kök testi yapılmaktadır. Çalışmada öncelikle birim kök testi yapılarak veriler durağan hale getirilmiştir. Kullanılan modelde bağımlı değişken Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/Zararı, Dönem Net Karı/Zararı, bağımsız değişken olarak Ar-Ge harcamaları kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda genel olarak, Akdeniz Bölgesi’ndeki işletmelerin Ar-Ge harcamalarının karlılık üzerinde istatistiksel olarak olumlu yönlü etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcaması, Net Satışlar, Kar/Zarar Verileri, Panel Veri Analizi. 


Keywords: