BİLDİRİ DETAY

Ali Haluk PINAR
SANAYİ 4.0 VE Z KUŞAĞI’NIN ÖNEM KAZANDIĞI GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ULUSLARARASI REKABETTE ÖNE ÇIKMASI AÇISINDAN GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ
 
Giriş: İnsan gen haritasını dikkate alan bazı araştırmalara göre 200.000 yıl önce dünyada görülmeye başladığı varsayılan insanoğlunun, bu andan itibaren yaşam mücadelesi vermesi ve hayatta kalmak için risk alması gibi nedenlerle ilk girişimciler oldukları söylenmektedir. Bunun yanında, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanoğlunun yaşamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı her faaliyet ise (avcılık, çiftçilik, hayvancılık, ticaret vb.) basitçe bir girişim olarak nitelendirilebilmektedir. Girişimciliğin kavram olarak ortaya çıkışı araştırıldığında ise, alan yazında ilk olarak 1253 yılında “empreneur” şeklinde kullanıldığını, daha sonra 1500-1600’lü yıllardan itibaren “entrepreneur” şeklinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Günümüz dünyasında ise girişimcilik, modern ekonominin merkezindeki temel olgu haline gelmiş, sadece bir meslek olarak görülmekten öte bir hayat tarzına dönüşmüştür. Örneğin dünyada teknolojinin merkezi olarak kabul edilebilecek Silikon Vadisinde girişimcilik adeta yaşamın merkezinde yer almaktadır. Türkiye’de hiç tanımadığımız biriyle bile konu futbol olunca konuşacak bir şeyler bulabilmemize benzer şekilde Silikon Vadisi’nde konuşmaların esas konusunun çoğunlukla girişimcilik, girişimler, yatırımlar olduğunu söyleyebiliriz. Amaç: Ülkemiz ekonomisinin uluslararası rekabet açısından gelecekte daha iyi bir düzeye sıçrama yapabilmesi, hem bir teknolojik düzey olarak Sanayi 4.0 ile entegrasyonu sağlamamıza hem de toplumsal bir dönüşüm olarak bilgi toplumunun temel karakteristiğini oluşturmaya başlayan Z Kuşağının girişimci özelliklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmemize bağlıdır. Bu doğrultuda “Sanayi 4. 0 ve Z Kuşağının önem kazandığı günümüz dünyasında, ülkemiz ekonomisinin uluslararası rekabette öne çıkması açısından girişimciliğin rolü ve önemini ortaya koymak” bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Kapsam ve Sınırlılıklar: Sanayi devrimiyle Sanayi 1.0’ı, Henry Ford’un kitle üretimini başlatmasıyla Sanayi 2.0’ı, sanayide otomasyonun kullanılmaya başlanmasıyla Sanayi 3.0’ı geride bırakan insanlık, robotik ve yapay zeka teknolojileri ile günümüzde Sanayi 4.0’a ulaşmıştır. Bilgi toplumunun da kendi içinde Baby Boomer Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı gibi aşamalardan geçtiği görülmektedir. Belirtilen gelişmelerin ülkemizde girişimcilik açısından ortaya çıkardığı sonuçların, ülkemiz ekonomisinin uluslararası rekabette öne çıkması açısından değerlendirilmesi bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Yapay zeka ve robotik teknolojilerin gelişmesinin olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlarının da ortaya çıkma ihtimali ve neredeyse her 15-20 yılda bir ortaya çıkan kuşak değişimleri nedeniyle Z Kuşağının ardından yeni bir kuşağın ortaya çıkma olasılığı gibi belirsizlikler bu araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Yöntem ve Bulgular: Araştırma tarama ve tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu araştırmada, Türkiye Ekonomisinin orta gelir tuzağına düşmeden üst düzey gelire sahip ülkeler grubuna sıçrama yapabilmesi açısından neler yapılması gerektiği konularına odaklanılmış; bu açıdan Sanayi 4.0 ve Z Kuşağı konularında girişimcilik farkındalığının oluşturulması, girişimcilik eko-sisteminin geliştirilmesi, Türkiye Ekonomisin girişimcilik açısından güçlü ve zayıf yönleri, küresel rekabet ve inovasyon endeksleri açısından girişimcilik, iş fikri geliştirme-inovasyon oluşturma ve iş modelleri geliştirme gibi konular incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular geniş bir şekilde kongrede sunulacaktır. Sonuç: Bu araştırmanın genel amacı “Sanayi 4. 0 ve Z Kuşağının önem kazandığı günümüz dünyasında, ülkemiz ekonomisinin uluslararası rekabette öne çıkması açısından girişimciliğin rolü ve önemini ortaya koymak” şeklinde belirlenmiş olup, bu araştırma sonuçlarından yararlandıkları takdirde; girişimcilerin 21. Yüzyıl dünyasında ülkemiz ekonomisinin, üst düzey gelir grubuna sıçrama yapabilmesi açısından gerekli katkıları sağlayabilecekleri öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Sanayi 4.0, Girişimcilik, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Rekabet 


Keywords: