BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk DEMİR
SAHİP OLUNAN DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİĞİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
 
Psikolojik dayanıklılığın; kişilere, yaşantılarında deneyimledikleri güçlükler karşısında dayanma ve bu güçlüklerin üstesinden gelme gücü verdiği bilinmektedir. Kişilerin yaşadıkları olumsuzlukların üstesinden gelmesi, örgütteki üretkenlikleri ve performansları açısından önemli görülmektedir. Dolayısıyla bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının artırılmasında rol oynayan etmenlerin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmada duygusal zeka özelliğinin, psikolojik dayanıklılık üzerindeki rolü incelenmektedir. Nitekim duygusal zeka, alanyazında üzerinde sıklıkla durulan zeka türlerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaç; üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka özelliğinin, psikolojik dayanıklılıkları ile ilişkisini açıklığa kavuşturmaktır. Araştırmanın evrenini; Türkiye’de bir devlet üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler meydana getirmektedir. Tamamen yansızlık kuralı doğrultusunda 136 öğrenci, araştırmaya gönüllü bir biçimde katkı sunmuştur. Araştırmada, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine uygun olarak örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu araştırmadaki verilere; “Kişisel Bilgi Formu”, “Duygusal Zeka Ölçeği” ve “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırmada kapsamında faydalanılan ölçeklerin, güvenilir oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin; sahip oldukları duygusal zeka algılarının “4: Kararsızım” düzeyinde, psikolojik dayanıklılık algılarının ise “3: Biraz uygun” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon katsayısına bakıldığında; öğrencilerin duygusal zeka ile psikolojik dayanıklılık algıları arasında orta düzeyde, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. Verilere uygulanan regresyon analizi sonucunda ise öğrencilerin duygusal zeka özelliklerinin, psikolojik dayanıklılıklarını anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Öğrencilerin; psikolojik dayanıklılıklarının %18.7’sinin sahip oldukları duygusal zeka özellikleri tarafından açıklandığına ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2904-6443

Anahtar Kelimeler: duygusal zeka, psikolojik dayanıklılık, üniversite öğrencileri 


Keywords: