BİLDİRİ DETAY

Rahime AYDIN ER, Yüksel Can ÖZ
SAĞLIK MESLEKLERİNDE ERDEMLER EĞİTİMİ
 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde ilkelere dayanan tıp etiği yaklaşımı yaygın kabul görmekle birlikte, son yıllarda artan bir önemle erdem etiğine de başvurulmaktadır.1,2 Çünkü sağlık çalışanı-hasta ilişkisini yalnızca bir takım ilkeler çerçevesinde değerlendirmek ve yerine getirilmesi gereken çeşitli ödevler olarak tanımlamak yetersiz kalmaktadır. Erdem etiğinin dayanağını oluşturan “iyi bir insanın yaptığı işi de iyi yapmasını sağlayan özellikler”, sağlık hizmetlerinin sunumunda “daha iyi”ye ulaşılmasını desteklemektedir. Erdemlerin, iyi klinik uygulamanın tanımına ve pratiğine ne gibi katkılar sağlayabileceği, ya da hangi açmazlara sebep olabileceği konusunda tartışmalar sürmektedir. Bununla birlikte özellikle hekiminin ve hemşirenin sahip olması gereken erdemler -güvene bağlılık, sevecenlik, şefkat, iyilik, adalet, ölçülülük, kendi çıkarlarını hastanın çıkarlarından üstün tutmamak- iyi bir sağlık çalışanı olmayı ve mesleki profesyonelliği de sağlamaktadır.3 Son yıllarda tıp ve hemşirelik öğrencilerinin, akademisyenlerin, hastaların, hekimlerin ve hemşirelerin iyi hekim ve iyi hemşirenin nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini inceleyen çalışmalara ilgi artmıştır. Bu çalışmalarda eğitimde ve çalışma alanında, iyi hekim ve hemşireden beklenmesi gereken nitelikler/erdemler belirlenmiştir. Çalışma sonuçları ile iyi hekim ve iyi hemşirenin sahip olması gereken niteliklerin tıpta profesyonellik projelerinde ve hemşirelik çekirdek eğitim programında yer alan yeterlikleri de kapsadığı ortaya konmuştur. Bu noktada ortaya çıkan soru öğrenciye “erdemlerin nasıl öğretileceği”dir. Bu bildiride, hekim ve hemşirelere eğitimleri sırasında erdemlerin nasıl kazandırılabileceğine yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erdem etiği, tıp eğitimi, hemşirelik eğitimi 


Keywords: