BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aynur ÇELİK, Mehtap BUĞDAYCI
SAĞLIK EĞİTİMİNDE MESLEKİ UYGULAMA ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
 
Eğitim her alanda olduğu gibi sağlık alanı öğrencileri için de önemlidir. Sağlık alanında ki eğitim sadece teorik eğitimle sınırlı olmayıp beceri temelli pratik uygulamalar, başla bir deyişle mesleki uygulama ile de devam eder. Sağlık eğitiminde mesleki uygulama eğitiminin önemi oldukça büyüktür. Mesleki uygulama öncesi eğitim de mesleki uygulamayı kolaylaştırdığı ve desteklediği için önem arzeder. Çalışmanın amacı sağlık eğitiminde mesleki uygulamanın ve mesleki uygulama öncesi eğitimin öneminin irdelenmesidir. Çalışmada yöntem: Derleme türde olan çalışmada iki yıl üst üste online anket çalışması yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca daha önceki çalışmalar ve deneyimlerden de faydalanılmıştır. Çalışma, 2020/2021 eğitim öğretim döneminde eğitim alan 115, 2022/2023 eğitim öğretim yılında eğitim alan 176 öğrencinin katıldığı online anket , daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların literatür taraması , sağlık eğitiminde yaşanan tecrübelerin incelenmesi şeklindedir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin mesleğe bakışları, aitlik durumları, eğitim konularında önemli buldukları konu dağılımları, eğitimin gereklilik durumu, eğitimlere bakış açıları ölçülmüş ve irdelenmiştir. Her iki yıldaki online anket verileri, literatür taramaları, yaşanan mesleki tecrübelerin değerlendirilmesi sonucunda, her iki yılın online verilerinin de aynı doğrultuda olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma verilerine göre mesleki uygulamanın sağlık eğitimde çok önemli bir yeri olduğu ve mesleki uygulama öncesi eğitimin mesleki uygulama eğitimine pozitif etkisinin olduğu düşünülmüştür. Mesleki uygulama ile ilgili eğitim ve çalışmaların sürmesi sağlık ile ilgili mesleklerde önemli katkı sağlayacağı düşünülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-8374-9089,0000-0001-6769-1326

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Eğitimi, Mesleki Uygulama 


Keywords: