BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İclal ŞAHİN
SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖNLİSANS-LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN, COVID-19 SÜRECİNDEKİ E-ÖĞRENMELERİNE DAİR MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Gelişen teknoloji her geçen gün yeni cihazlar ve sistemler ile ilerlerken pek çok alanda da kullanılarak etkisini göstermektedir. Öğretmen, öğrenci ve içerik unsurları temelinde var olan eğitim-öğretim faaliyetleri de bu teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte ve teknolojik araç, sistem ve uygulamaları bünyesine katarak kendini geliştirmeye çalışmaktadır (Adnan & Boz-Yaman, 2017, s. 218; Mercan, 2018, s. 1). Eğitimde, dile getirilen bu teknolojik altyapı cihaz, sistem veya uygulamaların kullanılması, öğrenci ve eğitmenlerin, önceden belirlenmiş bir zamanda ve mekanda bulunmadan da içeriklere uzaktan ulaşmasını ve elektronik ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktadır (Sharples, 2013, s. 3). Özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi süreci eğitim-öğretim faaliyetlerinin alışılagelen yüz yüze ortamında yapılmasından ziyade dijital ortamlarda yapılmasına sebep olmuştur. Bu durum eğitimin her kademesinde yer alan bireyler için yeni ve alışılmamış bir durumdur. Teknoloji de her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışma da sağlık alanında eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan ön lisans ve lisans öğrencilerinin e-öğrenmelerine dair memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. E-öğrenme veya uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunların tespitinin bu çalışma kapsamında elde edilmeye çalışılması önemlidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda ve sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin yaş, cinsiyet, okudukları program/bölüm, mezun oldukları okul türü, seviye, AGNO değerleri ve yaşadıkları coğrafik bölge açısından e-öğrenme memnuniyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin mezun oldukları okul türleri, okudukları programlar ve coğrafi bölgeler ile memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, Memnuniyet, Uzaktan eğitim, Sağlık hizmetleri 


Keywords: