BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Nuri KARDAŞ
ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı, araştırmacı tarafından hazırlanan rol oynama tekniklerinin iki dilli Arap öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerine etkisini incelemektir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını Bitlis’in Gölbaşı Beldes’inde Arap kökenli öğrencilerin eğitim gördüğü bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Arap kökenli öğrencilerin 22’si deney grubunu oluştururken 20’si kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol oynama teknikleri uygulanırken kontrol grubunda müfredata uygun sözlü anlatım eğitimi verilmiştir. Uygulamalar 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde 8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test son test verilerinin değerlendirilmesinde Türkçe Etkili Konuşma Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ön test son test uygulamalarında sınıf içinde, öğrenciler belirlenen konu ile ilgili konuşurken doldurulmuştur. Ölçeği birbirinden bağımsız üç değerlendirici ön-son test uygulamaları sırasında doldurmuşlardır. Üç değerlendiricinin verdikleri puanların ortalaması alınarak analizler yapılmıştır. Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS 20.0Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır. Ön test-son test verilerinin normal dağılım göstermesi üzerine araştırma verilerinin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre; deney veya kontrol grubunun kendi içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için “İlişkili Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır. Deneysel süreçler neticesinde rol oynama teknikleriyle yapılan konuşma eğitimi çalışmalarının Arap kökenli iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerisi başarılarını kısmen olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rol Oynama, Teknik, Türkçe Konuşma Becerisi, Arap, Başarı 


Keywords: