BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemal KARADAŞ, Abdullah ATLİ
REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN (ORTAOKUL FORMU) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin rehberlik servisi ihtiyaçlarını belirlemek için ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada Türk kültüründe geliştirilmiş olan Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri (RSİAE) ortaokul formu tanıtılmıştır. RSİAE’nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarında, envanter 586 kadın, 591 erkek toplam 1177 öğrenciye uygulanmıştır. RSİAE’nin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Güvenirlilik katsayılarının belirlenmesi amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .86 ile .94 arasında değişmektedir. Envanterin kararlılık düzeyleri iki hafta arayla yapılan test-tekrar test analizi sonucunda, alt boyutların ve envanterin tamamının kararlılık düzeylerinin .90 ile .95 arasında değiştiği görülmüştür. Envanterde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .57 ile .76 arasında değişmektedir. RSİAE yedili Likert tipi bir formda (1=hiç katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. RSİAE için, yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda, üç faktör (eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik) ve her bir faktörde 7 madde olmak üzere toplam 21 madde olarak belirlenmiştir. RSİAE ortaokul formu toplam varyansın %58.627'sini açıklamaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde (DFA); üç faktörlü model için beklenen ve gözlenen kovaryans matrisi arasında anlamlı bir farkın olduğu, diğer parametrelere bakıldığında da uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir veya mükemmel sınırlar içerisinde olduğu ve ölçme modelinin üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışmada RSİAE’nin; geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak RSİAE ortaokul formunun psikometrik özellikleri bu örneklem grubu için oldukça yeterli bulunmuş, envanterin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitsel Rehberlik, Mesleki Rehberlik, Kişisel/Sosyal Rehberlik, Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi, Envanter 


Keywords: