BİLDİRİ DETAY

Semra AKTAŞ POLAT
REHBERLİK BÖLÜMLERINDE GÖREVLI ÖĞRETIM ELEMANLARININ UZMANLIK ALANLARINA YÖNELIK BIR İNCELEME
 
Turist rehberi, ülkenin tanıtım elçileri olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle turist rehberi, ülke ve bölge tanıtımında, turizm faaliyetinin en önemli unsurlarından birisidir. Bu önemine rağmen, turist rehberliği mesleğinin bir meslek olarak kabul görmesi oldukça gecikmiştir. Turist rehberliği, 2012 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile bir meslek olarak kabul edilmiştir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununa göre Turist Rehberliği hizmeti; “Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini, ifade etmektedir.” Türkiye’de turizm eğitimi, liselerin yanı sıra turist rehberleri için açılan kurslarla başlamıştır. 1960’lı yıllarda yükseköğretim düzeyinde verilmeye başlanan turizm eğitimi, zamanla rehberlik, konaklama ve seyahat gibi bölümlere ayrılmıştır. Böylece, 1990’lı yıllara kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde verilen rehberlik eğitimi, yükseköğretim programları arasına dâhil edilerek, turist rehberlerinin yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Çalışmanın amacı, lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi verilen bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına yönelik bir incelemenin gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede, devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık alanları üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Turizm Rehberliği, Öğretim Elemanı, Turizm. 


Keywords: