BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şükran Vildan OKAY, Ali Yiğit KUTLUCA
PREGENİTAL DÖNEMDE ÇOCUKLARI OLAN ANNELERİN CİNSEL YAŞAM KALİTELERİNİN; SÜTTEN KESME, YATAKTAN VE ODADAN AYIRMA DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Pregenital dönem, psikoseksüel gelişim evrelerinin kritik ilk üç basamağını kapsamaktadır.Bu dönemde sütten kesme, yataktan ve odadan ayırma değişkenleri çocuğun ve ailenin yaşamını şekillendirmektedir. Çocuk bakımının getirdiği sorumluluk, duygusallık, yorgunluk karı-koca alt sistemini ebeveyn alt sistemine dönüştürecektir. Ülkemizde annelik ve kadınsılık kavramları birbirinden ayrışmamış durumdadır. Annelik, kültürel olarak cinsellikten uzak bir noktaya konumlandırılmıştır. Toplumda kadınsı olarak var olamamak, kadını anne olarak tatmin olmaya ve kendini kanıtlamaya itmektedir. Bu araştırma ile sütten kesme, yataktan ve odadan ayırma değişkenleri ile annenin cinsel yaşam kalitesi arasındaki ilişki psikanalitik bakıştan incelenmiştir. İlişkisel tarama yöntemi kullanılmış olup, araştırmaya katılan annelerin cinsel yaşam kalitelerini belirlemek için Tuğut ve Gölbaşı (2010) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ-K) kullanılmıştır. Annelerin cinsel yaşam kalitesi ölçeğine verdiği yanıtlar betimsel düzeyde incelendiğinde ise, cinsel yaşamlarının kendilerini; sıktığını, üzdüğünü, hayal kırıklığı yaşattığını, depresif hissettirdiklerini, eşlerine yakın hissetmediklerini ve eksik hissettikleri saptanmıştır. Varyans analizlerinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen: Çocuklarını sütten 0-3 ay aralığında kesen, çocuklarını odadan 0-12 ay aralığında ayıran; yaşları 18-21 aralığında olan annelerin cinsel yaşam kalitelerinin diğer annelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında elde edilen sonuçların literatürden farklılık göstermesinin, ilgili alan için bir çeşitlilik olması bakımından önemli olduğu ve bu anlamda literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pregenital Dönem, Cinsel Yaşam Kalitesi, Annelik, Kadınsılık, 


Keywords: