BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU
PARAMETRİK OLMAYAN VARYANS ANALİZİNE BİR ALTERNATİF: PERMANOVA
 
Bu araştırmada ikiden fazla grubun bir değişkene ait verilerinin karşılaştırılmasında kullanılan varyans analizine parametrik olmayan bir alternatifi olan Permütasyon varyan analizi (PERMANOVA) ve Kruskal - Wallis testi yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla normal dağılım göstermeyen ve örneklem büyüklüğü 10 olacak şekilde 10 grup rastgele simülatif veri üretilerek oluşturulmuştur. Verilerin normal dağılım gösterdiği Shapiro - Wilks testi ile ortaya koyulmuştur. Ardından gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığı Permütasyon ANOVA ve Kruskal - Wallis testleri ile incelenmiştir. Permütasyon ANOVA ve Kruskal – Wallis testleri sonucunda on grup arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesinde Permütasyon ANOVA ve Kruskal – Wallis testlerinin birbiri ile uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Hangi gruplar arasında fark olduğunun belirlenmesinde her iki teknik için de ayrı ayrı analizler gerçekleştirilmiştir. Buna göre Permütasyon varyans analizi (PERMANOVA) yöntemi ile gruplar arasında on ikili grup arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Kruskal – Wallis yöntemi ile ise gruplar arasında yedi ikili grup arasında anlamlı farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, Permütasyon ANOVA yöntemi ile Kruskal – Wallis yönteminin gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesinde benzer performans sergilediği, hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğunun belirlenmesinde ise Permütasyon ANOVA yönteminin, Kruskal – Wallis yöntemine göre daha fazla sayıda aralarında anlamlı fark olan ikili grup kestirdiği sonucuna erişilmiştir.

Anahtar Kelimeler: PERMANOVA, Varyans Analizi, Nonparametrik ANOVA, Kruskal-Wallis. 


Keywords: