BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin ÇOBAN, Orhan ÇAKIROĞLU
PANDEMİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?
 
Bu çalışmada özel gereksinimli öğrencilerin, pandemi döneminde okuma yazma becerilerinin nasıl etkilendiğini ortaya koymak için özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri alınarak incelenmiştir. Araştırma Malatya ilinde bulunan 8 özel eğitim öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Nitel araştırma yönteminde incelenen olaylar doğal seyri içinde analiz edilmektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular araştırmacı tarafından önceden hazırlanır fakat görüşme süreci içerisinde görüşmedeki sorulara ek sorular sormak gerekebilir. Bu sebeple katılımcılara soruların yeniden düzenlenebilmesi anlamında kısmi esneklik fırsatı da sunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunda, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kıdem yılı ve sınıf mevcuduna dikkat edilmiştir. Böylece farklı olabilecek bakış açılarının sebebinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu sebeple çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniği ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan, özel eğitim öğrencileriyle okuma yazma öğretimine geçmiş olan özel eğitim öğretmenlerinden seçilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda özel eğitim öğretmenlerinin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak, özel gereksinimli öğrencilerin okuma yazma becerileri konusunda pandemi sebebi ile yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri sorunların belirlenmesi amaçlanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Okuma Becerisi, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 


Keywords: