BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba Büşra BAYRAM, Fikriye POLAT, Burcu YÜKSEL
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE NRG1 GENİ RS6994992 POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Özel yeteneğe sahip bireyler liderlik, sanat, yaratıcı, üretken veya bu alanlardan en az birinde başarılı bireyler olarak tanımlanmışlardır. Bu bireylerin üst düzey algıları, alışılmışın dışında hafızaları, sorgulama becerileri, üstün düşünme yetenekleri, öğrendikleri bilgiyi işlemeleri, duygularını anlamlandırmaları, hayatlarını kontrol altına almaları, mizah anlayışlarının gelişkinliği, disiplinli olmaları, konsantrasyon seviyelerinin yüksek olması yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Ancak özel yetenekli bireylerle ilgili genetik çalışmalar dünyada birkaç tane dışında, ülkemizde ise yaptığımız literatür taramasında bulunmadığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak zekâ ve genetik ile ilgili toplumumuzda çalışma yapmayı planladık ve Türk popülasyonunda, NRGI geni rs6994992 polimorfizminin özel yetenekli (üstün zekâlı) öğrencilerde herhangi bir rolünün olup olmadığını araştırdık. Bu çalışmada, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde, 5. Sınıfa giden özel yetenekli 97 öğrenci (deney) ve devlet okuluna giden normal gelişim gösteren 99 öğrenci (kontrol) dahil edildi. Gerekli izinlerin alındığı çalışmada öğrencilerden 200’er µl tükürük örnekleri alındı. Ardından DNA izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Agaroz jel elektroforezi teknikleri uygulandı. Elde edilen PCR ürünlerine DNA dizi analizi yapıldı. Deney ve kontrol grupları arasındaki genotip dağılımlarındaki farklılıklar Binary Lojistik regresyonla ölçüldü, %95 güven aralığında rölatif risk hesaplandı. NRG1 rs6994992 polimorfizmi için CC (yabanıl tip), CT (heterozigot), TT (polimorfik tip) genotiplerinin frekansları sırasıyla deney grubu için % 33.0, 53.6 ve 13.4 iken kontrol grubunda % 33.0, 60.0 ve 7.0 olarak incelendi. Deney ve kontrol grupları arasında genotip ve alel dağılımında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Çalışmamızın sonuçları Türk toplumunda özel yetenekli öğrencilerde NRG1 geninde yapılan ilk rapordur. Özel yetenekli bireylerde zekâ üzerine etkisi olabilecek başka genlerin de bakılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: NRG1 Geni, rs6994992, Özel Yetenek, Türk Popülasyonu 


Keywords: