BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif DURSUN
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BILINÇLI FARKINDALIK ÖZ YETERLILIKLERI VE ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERINE ANNE BABA TUTUMLARININ ETKISI
 
9- 13 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukların bilinçli farkındalık öz yeterlilik, öz- şefkat düzeyleri ile anne baba tutumlarının arasındaki ilişki açıklamak amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların bilinçli farkındalık temelli öz- yeterlik, öz- şefkat düzeyleri ile anne baba tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı ve aralarındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye ‘deki tüm Bilim ve Sanat Merkezleri , örneklemini Türkiye’ deki Bilim ve Sanat Merkezlerinden rastgele seçilen 10 tane Bilim ve Sanat Merkezi oluşturmaktadır. Araştırmaya 201 özel yetenekli öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmada Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-yeterlik Ölçeği- Yenilenmiş (BFÖÖ-Y), Öz Şefkat Ölçeği Kısa Formu (ÖŞÖ- K), Anne Baba Tutum Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS v.23 programı kullanılmıştır. Üç ölçeğin ve alt boyutlarının çarpıklık ve basıklık değerleri -1.5 ile +1.5 arasında olup, normal dağılıma sahip olduğu kabul edilmiştir. Verileri değerlendirmek için ikili gruplarda bağımsız gruplar t testi, üç ve üzeri gruplarda tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin öz şefkat düzeyleri ile bilinçli farkındalık temelli öz yeterlilik düzeyleri arasında pozitif ve yüksek anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bilinçli farkındalık temelli öz yeterlilik düzeyi ile anne-baba tutumunun “kabul/ilgi” alt boyutunun ilişkisine bakıldığında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli Çocuk, Bilinçli Farkındalık, Öz- Şefkat 


Keywords: