BİLDİRİ DETAY

Kübra KUZU JAFARİ, Çiğdem BENZER, Bahar ÇEBİ
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUĞU OLAN VELİLERİN MİLLİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 
Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi önemli bir yer tutmuştur. Yaklaşık olarak toplumun %2’sini kapsayan üstün yeteneklilerin her toplumda, çeşitli yöntemlerle topluma kazandırılmasını sağlamıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin topluma en iyi şekilde kazandırılabilmeleri için çocukluk dönemlerinde uygun şartlarda ve seviyelerine uygun olarak eğitim almaları gerekmektedir. Erken çocukluk dönemi değerlerin kazanılması için oldukça önemlidir. Erken çocukluk döneminde çocukların ilk öğretmeni ve rol modelleri olan ailelerin sahip olduğu milli değerleri kendi çocuklarına da aktaracakları aşikardır. Bu araştırmada velilerin milli değerler, milli değerlerin öğretimi hakkında görüşleri ve milli değerler hakkındaki metaforik algılarını incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanılacağı araştırma tarama modeli olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında çocuğu özel yetenekli olarak tanılanmış ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 40 veli oluşturmaktadır. Araştırmaılar tarafından hazırlan anket sorularına velilerin verdiği cevaplar içerik analizi yöntemi ile inelenmiştir. Güvenirlik için kodlayıcılar arası uyum katsayısına hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre veliler milli değerlerin aktarımının ülkenin devamlılığı, birlik beraberlik, toplumun güçlenmesi, gelecek nesillerin geleceği için önemli olduğunu, velilerin milli değerleri; anlatarak, okutarak, yaşayıp örnek olarak öğretmeye çalıştıkları, okulda verilen milli değerleri yeterli bulan veliler olduğu gibi, milli değerlerin öğretilmesi için yeterince zaman ayrılamaması, yüzeysel kaldığıgibi nedenlerle yeteriz bulan velilerin de olduğu, velilerin; Atatürk’ü, tarihi eserleri, türküleri, bayrağı milli değerler olarak algıladıklarını, çocuklarına milli değerleri hayati olmasından dolayı suya, kalbe, benzettikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: milli değerler, metaforik algı, özel yetenekliler, veliler 


Keywords: