BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra ERSÖZ, Cengiz KESİK
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa il merkezindeki bir özel bir okulda görev yapmakta olan dokuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenler uygun örnekleme yoluyla araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu demografik bilgiler ile ilkokulda ölçme ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan yedi sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda özel ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin genellikle geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden denemeler ve bunlara bağlı olarak çoktan seçmeli testleri tercih ettikleri ayrıca sözlü yoklama yöntemlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler öğrenci seviyesinin ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile araçlarının çeşitliliğini en çok etkileyen veya engelleyen değişken olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun dışında ölçme ve değerlendirmenin tüm aşamalarında sürekli testlerin kullanılması ve zaman kısıtlılığının en çok karşılaşılan sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler ölçme ve değerlendirme bağlamında hizmet içi eğitimlerin beklentilerini karşılamadığı belirtmiştir. Sınıf öğretmenleri belirtmiş oldukları sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak homojen öğrenci gruplarının kurulmasını, öğrencilerin akademik öğrenmelerle birlikte gelişim alanlarının da izlenmesi ve değerlendirilmesini, müfredatın sadeleştirilmesini, sadece test odaklı değerlendirmelerden uzaklaşıp ölçme değerlendirme sürecinin çeşitlendirilmesi gerektiğini önermişlerdir. ORCID NO: 0000-0001-9777-0076

Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, Özel okul, Sınıf öğretmeni, Sorun, Çözüm önerisi 


Keywords: