BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Behzat BAYRAM, Coşkun YILMAZ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ SPORCULARIN SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmamızın amacı özel gereksinimli sporcuların saldırganlık ve öfke düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan sporcuların öfke ve saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi için Maxwell ve Moores, (2007) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Gürbüz ve ark., (2019) tarafında yapılan “Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği’ (SSÖÖ) kullanıldı. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22V (IBM) istatistik paket programı kullanıldı. Değişkenler normallik, varyansların homojenliği ön şartlarının kontrolü yapıldıktan sonra Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Değişkenler ortalama ± standart sapma ve frekans değerleri kullanılarak ifade edildi. İkili grupların analizinde T testi (bağımsız gruplarda), iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı ile yönü ve şiddetini belirlemek için Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmamızda 100 erkek, 100 kadın özel gereksinimli sporcu katılmıştır. Çalışmamızda cinsiyete göre saldırganlık ve öfke düzeylerinin karşılaştırılmasında öfke düzeyinde anlamlı farklılık görülmezken(p>0,05), saldırganlık boyutunda erkeklerin daha saldırgan oldukları görülmüştür (p<0,05). Branşa göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılmasında öfke düzeylerinde anlamlı farklılık görülürken, saldırganlık düzeylerinde anlamlı farklılık görülmemiştir. Futbolcuların en yüksek (2,84±1,00) öfke puanlarına sahip branş olurken, yüzme sporu (2,08±0,82) ile uğraşan sporcuların en düşük öfke düzeylerine sahip oldukları hesaplanmıştır. Katılımcıların engel durumuna göre saldırganlık ve öfke düzeylerinin karşılaştırılmasında her iki boyutta da anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak, erkek sporcuların daha saldırgan olduğu, futbolcuların daha öfkeli oldukları ve engel türünün öfke ve saldırganlık düzeylerine etkisinin olmadığı bulunmuştur. ORCID NO: 0000-0002-2826-1566

Anahtar Kelimeler: sladırganlık, öfke, özel gereksinimli sporcu 


Keywords: