BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kudret ŞEN, Elif ALPAY ÇELİK, Orhan ÇAKIROĞLU
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
 
Teknoloji ve bilimin ilerlediği günümüz dünyasında birey her gün yeni bilgiler edinir. Bu bilgiler ışığında bilgilerini ve hayatını yeniden anlamlandırır. Bilgi edinme yollarından biri ve en temeli okumadır. İyi bir okuyucu hem eğitim öğretim hayatında hem de hayatının ilerleyen dönemlerinde daha başarılı olur. Akıcı okuma sözcük ve cümleleri uygun hız ve doğrulukta okumadır. Okuduğunu anlama becerisinin daha iyi olması ile akıcı okuma arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Akıcı okuma becerisi iyi olan öğrenciler okumaya daha az çaba sarf ederek, anlama üzerinde daha fazla odaklanmaktadırlar. Türkçe Öğretim Programı‘ nda okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin akıcı okumayı geliştirmek için öğretim çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmada özel eğitim öğretmenlerinin akıcı okuma becerisini geliştirmeye yönelik uygulamaları incelenmiştir. Araştırma 8 özel eğitim öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırma verilerinden yola çıkarak özel eğitim öğretmenlerinin akıcı okumayı geliştirmek için kullandıkları stratejiler, yaşadıkları sorunlar, ihtiyaç duydukları, yetersiz kaldıkları durumların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Akıcı okuma, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 


Keywords: