BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayrunnisa DAĞDEVİREN, Emine SEZGİN, Orhan ÇAKIROĞLU
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Okuma, öğrencilerin yaşam boyu bilgi kazanımlarını gerçekleştirmeleri ve günlük yaşamdaki temel aktiviteleri yerine getirebilmeleri açısından öğretilmesi gereken en önemli akademik becerilerden biridir (Güzel, 1998; Hopewell, McLaughlin & Derby, 2011). Okuma; algılama, görme, seslendirme, anlamı zihinde yapılandırma gibi becerilerin ve çeşitli organların kullanıldığı çok yönlü bir süreçtir (Palavuzlar, 2009).Akıcı okuma ise bazı araştırmacılara göre kelime tanıma da otomatikleşme ve doğru okumadan ibaretken bazılarına göre içerisinde prozodik (vurgu, tonlama, zamanlama) özellikleri de bulunduran doğru okuma becerisidir(Rasinski,2006).Zutell ve Rasinski'ye (1991) göre ise akıcı okuma, kelime tanımaya fazla çaba sarf etmeden otomatik olarak, cümle içindeki anlam gruplarına dikkat ederek, vurgulamaları, tonlamaları gereken yerlerde doğru vurgulayarak yazarın heyecanını ve duygularını okuma etkinliğine yansıtarak yapılan okumadır. Akıcı okuma otomatik çözümleme sonucu gerçekleşen bir beceridir (Vural,2019). Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin akıcı okuma becerilerini geliştirme konusunda hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını toplam 10 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Elde edilen veriler, bulgu ve yorumlama aşamasında olup daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Öğretmeni, Akıcı Okuma Becerisi, Hazırbulunuşluk 


Keywords: