BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek TEKİNÖZDEMİR, Aybüke METİN İLERİ, Kerem DİNÇEL, Osman Eray UZUNOSMANOĞLU, Orhan ÇAKIROĞLU
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmen adaylarının akıcı okuma becerisini geliştirmeye yönelik bilgilerini ölçmek ve değerlendirmektir. Araştırmanın katılımcıları toplam 8 özel eğitim öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular araştırmacı tarafından önceden hazırlanır fakat görüşme süreci içerisinde görüşmedeki sorulara ek sorular sormak gerekebilir. Bu sebeple katılımcılara soruların yeniden düzenlenebilmesi anlamında kısmi esneklik fırsatı da sunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, araştırmacılar tarafından seçilen ve yaş, cinsiyet, okuduğu üniversite ve sınıf düzeyi bilgileri alınan özel eğitim öğretmen adayları ile yapılmıştır. Bu sayede öğretmen adaylarının görüşleri arasında oluşabilecek farklılıkların sebeplerinin bu faktörlere bağlı olarak açıklanabilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniği ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde öğrenim görmekte olan, öğretmen adaylarından seçilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda özel eğitim öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan yola çıkılarak, özel gereksinimli öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirme konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen veriler, bulgu ve yorumlama aşamasında olup daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: akıcı okuma becerisi, özel eğitim öğretmen adayı, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 


Keywords: