BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül OKÇU, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Mustafa SÖZBİLİR
ÖZEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN KİŞİLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEME
 
Bu çalışmanın amacı Özel Eğitim dersini alan öğretmen adaylarının engelli bireylere yönelik tutumlarının değişimlerini incelemektir. Amaç kapsamında 14 hafta süren Özel Eğitim dersi içeriği; Özel Eğı̇tı̇mde Değerlendı̇rme, Bı̇reyselleştı̇rı̇lmı̇ş Eğı̇tı̇m Programı (BEP) Hazırlama Ve Öğretı̇mı̇n Bı̇reyselleştı̇rı̇lmesı̇, Kaynaştırma Ve Destek Özel Eğı̇tı̇m Hı̇zmetlerı̇-Aı̇le Eğı̇tı̇mı̇, Zı̇hı̇nsel Yetersı̇zlı̇ğı̇ Olan Öğrencı̇ler, İşı̇tme Yetersı̇zlı̇ğı̇ Olan Öğrencı̇ler , Görme Yetersı̇zlı̇ğı̇ Olan Öğrencı̇ler, Fı̇zı̇ksel Yetersı̇zlı̇ğı̇/Süreğen Hastalığı Olan Öğrencı̇ler, Dı̇l Ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrencı̇ler, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencı̇ler, Duygu Ve Davranış Bozukluğu Olan Öğrencı̇ler, Otı̇stı̇k Bozukluğu Olan Öğrencı̇ler, Çoklu Yetersı̇zlı̇ğı̇ Olan Öğrencı̇ler ve Üstün Zekalı Öğrencı̇ler konularından oluşmaktadır. Ders öncesinde ve sonrasında Yetersizlikten Etkilenen Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ)’nin orijinal halinde bulunan üç formu da uygulanmış ve öğretmen adaylarının tutumlarındaki değişimler incelenmiştir. Dersten önce ve dersten sonra farklı zamanlarda uygulanan Yetersizlikten Etkilenen Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği sonuçları orijinal formda yer alan şekilde puanlandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 programında analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının ders öncesindeki tutumları ile dersten sonraki tutumları arasındaki değişim incelenmiştir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının ders öncesindeki tutumları ile dersten sonraki tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen buluğlara bağlı olarak, Özel eğitim dersini alan öğretmen adaylarının yetersizlikten etkilenen bireylere yönelik tutumlarının değiştiği ve dersin öğretmen adayları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, engelli birey, tutum 


Keywords: