BİLDİRİ DETAY

Kenan SİVRİKAYA
OUTDOOR AKTİVİTELERE KATILAN BİREYLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın verileri 2017 yılı içerisinde düzenli olarak doğa sporlarına katılan (42 Erkek ve 33 Bayan) 75 ve sedanter yaşam sürdüren (53 Erkek ve 32 Bayan) toplam 85 olmak üzere toplam 160 kişiye uygulanan Rathus Atılganlık Envanteri ile elde edilmiştir. Voltan (1980) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan anketin güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Test 13 olumlu duyguları ve 17 de olumsuz duyguları ifade eden sorulardan oluşmuştur ve olumlu ifade puanları toplamıyla olumsuz ifade puanları toplamı atılganlık puanını ifade etmektedir. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, outdoor aktivitelere katılan bireylerin atılganlık düzeylerini olumlu yönde geliştirdiği sonucuna varılabileceğini göstermektedir. Gelişim sürecinin yaşandığı sosyal ortamın kültür ve ikliminden oldukça etkilenen bireyin, aynı sosyal toplumu oluşturan diğer bireylerle anlamlı bir iletişim yapısında olabilme güçlüğü yaşaması normaldir. Sorun bu eksikliklerin eğitim bütünlüğü içerisinde nasıl aşılabileceğine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesidir ve yapılan bu araştırma önemli bir alternatif olarak doğanın ve doğal ortamın aktif eğitim aracı olarak değerlendirilmesidir. Toplumumuzun sahip olduğu geleneksel kültürel öğeler, otoriter ana-baba tutumu, baskıcı çocuk yetiştirme yöntemleri, hızlı sosyal ve kültürel değişme gibi nedenlerin bireyler arası iletişimde çeşitli sorunlar çıkardığı söylenebilir. Bu sorunlar ise bireyin uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Outdoor eğitim gibi, bireylerin sürekli etkilenmesi, farklı uyaranlarla karsılaşabildiği ve çevresinde spor, doğa gibi pozitif uyaranları daha yoğun hissettiği durumlar için atılganlık özelliklerinin de olumlu olması beklenen sonuçlar arasındadır Bu bağlamda verilen eğitimin hedefler açısından paralellik gösterdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Outdoor, rOutdoor, Rekreasyon 


Keywords: