BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül AYTAR, Sevilay YILDIZ
ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İNANÇLARI, MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİ VE MATEMATİK DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 
Araştırmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerin matematik inançları, matematik öz-yeterlik algıları ve matematik akademik başarıları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Bolu ilinde MEB’e bağlı ortaokullarda öğrenimlerine devam eden 124 kız 111 erkek öğrenci olmak üzere 235 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Matematik Öz-yeterlik Algısı Ölçeği ve Matematik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel model bağlamında Açımlayıcı Korelasyonel Desen kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarından elde edilen veriler Jamovi istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle gruplara uygulanan ölçeklerin yapı geçerliğini değerlendirmek amacı ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. McDonald’s Omega (ω) iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeklerin yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu tespit edilerek normallik analizleri sonucunda verilerin normal dağıldığı görülmüş ve grupların matematik inanç ve matematik öz-yeterliklerinin, akademik başarı değişkenine göre karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) testi uygulanmıştır. ANOVA testinde gruplar arasında anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD Post Hoc testinden yararlanılmıştır. Gruplarda matematik öz-yeterliği ile matematik inançları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Korelasyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak bu bulgular, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik inançlarının ve öz-yeterliklerinin matematik dersi akademik başarı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca ölçeklerin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnanç, Öz-yeterlik, Akademik başarı, Matematik inancı 


Keywords: