BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nisanur AKÇA
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNIN EPISTEMOLOJIK İNANÇLARI İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEM TERCIHLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI.
 
Mevzubahis araştırmanın ele alınan genel maksadı, ortaokul öğretmenlerinin epistemolojik görüş, inançları ile öğretim sürecinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem tercihlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada birisi Elder (1999) tarafından geliştirilen ve Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği (BEİÖ) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Epistemolojik İnanç Bilgi Formu (EİBF) olmak üzere iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma evrenini Şanlıurfa ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm ortaokullarda 2020-2021 yılında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Katılımcıların genel olarak epistomolojik inanç puanlarının ortalamanın üzerinde (81,87) olduğu görülmektedir. Ancak alt boyutlar olarak bakıldığında; bazı boyutlarda (“Otorite ve Doğruluk” ve “Bilginin Kaynağı”) ortalamanın altında düşük bulunurken, bazı boyutlarda da (“Bilgi Üretme Süreci”, “Akıl Yürütme” ve “Bilginin Değişirliği”) orta noktasından yüksek bulunmuştur. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 88,6), işlenen konu içeriğindeki bilgilerin doğasını dikkate alarak yöntemlerini ve ölçme araçlarını belirledikleri ortaya çıkmıştır. Buna karşılık öğretmenlerin sadece %1,5’i böyle bir ayrıntıyı dikkate almadığını ifade etmiştir. Ayrıca yine öğretmenlerin % 83,5’i işlediği konulardan soru hazırlarken yukarıda belirttiği gibi bilgilerin doğasını dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yarısından fazlası (% 57,2) bilgi felsefesi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünürken, % 27,5’i bu konuda bilgilerinin kısmen yeterli olduğunu ifade etmiştir. İnsanın epistemolojiyi görmezden gelemeyeceği iddiasını makul kılan, hakikat arayışımızla ilgili gerçektir. Hakikate olan ilgi, bunu bilmek ile bunun nasıl olduğunu bilmek arasında hangi kavramsal bağlantıların var olduğu konusunda ilginç bir soru olmaya devam ediyor ve beşikten mezara ihtiyaç duyulmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Epistemoloji, Epistemolojik İnanç, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Yöntemleri. 


Keywords: