BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

B. Hazal GÜNEY, Ali AKSU
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI CAM TAVAN ENGELLERİ
 
Ülkemiz de dahil olmak üzere çoğunlukla “kadın mesleği” olarak görülen öğretmenlikte erkeklere nazaran kadın oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadınların sıkça tercih ettikleri bir meslek olmasına karşın öğretmenlikte yükselmeyişlerinin altında pek çok sebep yattığı düşünülmektedir. Bu sebepler bireysel, toplumsal ya da örgütsel olabilmektedir. Anne olmak, eş olmak gibi üstlendikleri diğer roller yükselmeleri önünde bir engel teşkil ediyor olabilir. Kişisel tercihleri ya da rollerinin dışında içinde bulundukları örgütte karşılaştıkları diğer faktörler etkin olabilmektedir. Bu noktada yöneticilik konumu dendiğinde akla ilk olarak gelen liderlik kavramı ve liderin davranış biçimleri düşünülebilir. Eğitim kurumlarında okul müdürü olarak görev yapan liderlerin öğretmenlere dönük tutum ve davranışlarının, kadın öğretmenlerin yöneticiliği tercih etmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu varsayılmaktadır. Kadın öğretmenlerin yönetici olmaktan uzaklaşmaları ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı önemli bir araştırma konusudur. Bu sebeple çalışmanın amacı kadın öğretmenlerin yükselmesini engelleyen faktörlerin ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre incelemek; okul müdürlerinin liderlik stillerine dair öğretmen algılarını tespit etmek; cam tavan engelleri ile liderlik stilleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini İzmir ili merkez ilçelerinde bulunan 25 ortaokulda 2018-2019 yılında görev yapan ortaokul öğretmenleri, bu evreni temsilen ise 422 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem, oranlı tabakalı örneklem yöntemi ile tespit edilmiştir. Araştırmanın veri toplama araçları iki ölçekten meydana gelmektedir: Kadın öğretmenlerin cam tavan engellerini ölçmek üzere “Kadın Öğretmenlerin Yöneticilikle İlgili Karşılaştıkları Cam Tavan Engelleri Ölçeği” ve okul müdürlerinin liderlik stillerini belirlemek üzere “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği”dir.

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan Sendromu, Kadın Öğretmen, Liderlik, Liderlik Stilleri 


Keywords: