BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melehat GEZER
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERIN ÇEVRESEL BOZULMALARA İLIŞKIN GÖRSEL İMAJLARININ İNCELENMESI
 
Doğal kaynakların kaybı, su kıtlığı, hava, toprak ve su kirliliği ile iklim değişikliğiyle ilişkili sorunlar da dâhil olmak üzere mevcut birçok çevresel kriz günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu önemli zorluklardandır. Yaşanılan çevresel felaketler, bozulmalar ve sorunlar ulusal sınırları aşmaktadır. Buna bağlı olarak ilgili sorunların bölgesel anlamda çözülmesi zor olmakta, küresel anlamda bir dayanışma, farkındalık ve çözüm arayışı gerektirmektedir. Temiz hava, su ve ekosistemler gibi ortak çevresel varlıkların değeri ile bu kaynakların gelecek nesiller için korunması gereğine yönelik bütün toplumların eğitilmesi önemlidir. Çevresel bozulmalar yapısal olarak topluma ve yaşam tarzlarımıza bağlı olduğundan çevresel sorunların çözümü hem toplumsal hem de bireysel düzeyde değişim gerektirmektedir. Değişimin gerçeklemesi için öncelikle çevresel sorunlar hakkında farkındalık geliştirilmeli ve bu sorunlar hakkında bilgiler verilmelidir. Bireyin herhangi bir çevre sorununa ilişkin bilgileri öğrendiğinde tüketim davranışlarını değiştirip çevre dostu alışkanlıklar kazanacağı varsayılmaktadır. Çevre dostu alışkanlıkların kazandırılmasında çocukluk çağı kritik bir dönemdir. Bu anlamda çocuklara öncelikle çevresel bozulmalara ilişkin farkındalık kazandırılmalı, ardından çevresel sorunlar tanıtılmalıdır. Çevresel bozulmaların ilkokul ve ortaokul düzeyinde geniş yer bulduğu derslerden biri sosyal bilgiler öğretim programıdır. Çevresel bozulmalar ile ilgili konular her sınıf düzeyinde yer almış, beşinci sınıf sosyal bilgiler müfredatında İnsan ve Çevre ünitesinde yer bulmuştur. Bu çalışmada ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin çevresel bozulmalara ilişkin algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma temel nitel araştırma deseninde olup ortaokul 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerden çevresel bozulmalar ile ilgili resimler çizmeleri istenmiştir. Bu kapsamda bir ders saatinde öncelikle çevresel bozulmaların neler olduğunu ve bunların sonuçları hakkında düşünmeleri istenmiştir. Ardından öğrencilere bu düşüncelerini ve gözlemlerini resimlere aktarmaları gerektiği ifade edilmiştir. Şu anda veri analizi işlemi devam etmektedir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenecektir. Veri analizi işlemi tamamlandıktan sonra ulaşılan bulgular raporlaştırılacak, önceki ampirik araştırmaların sonuçları ve kuramsal çerçeve ışığında tartışılıp uygulamaya ve ileri araştırmalara dönük öneriler sunulacaktır. ORCID NO: 0000-0001-7701-3203

Anahtar Kelimeler: Çevresel bozulmalar, sosyal bilgiler, ortaokul öğrencileri 


Keywords: