BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem ÇETİN, Timur KOPARAN
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TİNKERPLOTS YAZILIMININ İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Gelişen teknoloji ve bilim alanlarında yaşanan değişimler öğrenme ve öğretme süreçlerinde de önemli değişimler meydana getirmiştir. Matematik dersinde bilgisayar teknolojilerinin, eğitsel yazılımlarının kullanımının gerekli olduğu düşüncesi oldukça yaygınlaşmıştır. Günlük yaşamda olan biteni anlamlandırmak, karşılaşılan problemleri çözümlemek, karşımıza çıkan belirsizlik hallerinde doğru kararlar alabilmek istatistiksel çıkarımlarla mümkün olabilmektedir. İstatistik öğretiminde işlem düzeyinde kalmayarak istatistiksel okuryazarlığın kazandırılabilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma ortaokul matematik öğretmenlerinin istatistik öğretiminde kullanılan TinkerPlots yazılımı hakkındaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Özel durum yöntemi benimsenerek yapılan bu çalışma ortaokul seviyesinde görev yapan 22 matematik öğretmeni çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma grubu farklı deneyim süreleri, farklı bölge, il, ilçe ve köy yerleşkelerinden seçilerek örneklemde maksimum çeşitlilik amaçlanmıştır. Çalışmada TinkerPlots yazılımı uzaktan ve yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatlar ile matematik öğretmenlerine tanıtılmış ve veri analizi için ses kayıtları alınmıştır. Veriler açık uçlu sorular ile toplanıp, kategorize edilmiştir. Yapılan uygulamalar ile matematik öğretmenlerinin görüşleri göz önüne alındığında yazılımın kullanım açısından kolay olduğunu, akıllı tahtalarda tüm sınıfın görebileceği şekilde kullanılabilir olduğunu, klasik veri grafiklerinden farklı olarak görselliğe hitap eden grafiklere yer verildiğinden öğrencilerin dikkatlerini çekeceğini söyledikleri görülmektedir. İstatistik öğretiminde daha öncesinde yazılım kullanmadıklarını fakat TinkerPlots yazılımını derslerinde kullanmak için edinmek isteseler de lisanslı bir yazılım olduğundan yazılıma ulaşımın zor olduğunu, yazılımın İngilizce dilinde olduğu için mutlaka öğretici bir materyal olması gerektiğini, dile getirmişlerdir. Yapılan uygulamalar sonucunda istatistik öğretiminde öğretmenlerin TinkerPlots yazılımını derslerinde kullanmak istedikleri sonucuna varılmaktadır. Bu bağlamda matematik öğretmenlerine yazılıma kolayca ulaşabilecekleri platformların sunulması ve öğretmenlere İngilizce yazılımlar için öğretici bir materyal geliştirilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-0949-0486

Anahtar Kelimeler: TinkerPlots, Matematik Eğitiminde Eğitsel Yazılımların Kullanımı, Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri 


Keywords: