BİLDİRİ DETAY

Hilal ANARAL, Elif BAHADIR
ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARININ STEM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Disiplinler arası yaklaşıma dayanan STEM eğitiminin uygulanması tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe artmaktadır. STEM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birbirlerine entegre edilmiş şekilde uygulanmasına dayanan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Yapılan birçok araştırma STEM etkinliklerinin uygulanmasının, öğrencilerin STEM alanlarında olan başarılarının ve ilgilerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin proje tabanlı ve çok boyutlu düşünmeye sevk eden STEM uygulamalarına müfredatlarda yer verilmesi önemli bir hale gelmiştir. Günümüzde STEM uygulamalarının matematik eğitimi için önemi yadsınamaz. STEM uygulamalarına matematik müfredatında ne kadar yer verildiğini bilmek, bu uygulamaların ülkemizdeki kullanışlılığının ve yaygınlığını anlamak adına büyük önem taşımaktadır. Ders kitaplarının içeriği bu durumu anlamak için önemli bir kaynaktır. Bu yüzden çalışmamızın amacı 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının 5, 6., 7. ve 8. Sınıfların matematik ders kitaplarının STEM eğitimi çerçevesinde incelenmesidir. Çalışmamızda doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Kitaplarda bulunan alıştırmalara ve etkinliklere STEM eğitim açısından bakılmıştır. Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarının bakanlık tarafından derslerde kullanılması istenen kaynak kitap olarak önerilmesi sebebi ile incelenmek için tercih edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi için ders kitabında bulunan etkinlikler STEM açısından tek tek incelenmiştir. Ayrıca, çalışmada, alanında deneyimli 10 matematik öğretmeni ile ders kitaplarında ve derslere hazırlık için kendi kullandıkları yardımcı kitaplarda karşılaştıkları STEM etkinliklerini ve varsa bu etkinliklerin içeriği ile bilgi almak için açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, STEM etkinliği başlığı altında olabilecek etkinliklerin sayısı bulunmuştur. Hangi kademede daha fazla yer verildiği belirlenmiştir. Kitaplarda bulunan etkinliklerin STEM yaklaşımına göre yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin kullandıkları yardımcı kitaplarda da STEM etkinliklerine dikkat etmedikleri yönündeki bulgulara ulaşılmıştır. Ancak ders kitaplarında STEM uygulası olarak düzenlenebilecek ve zenginleştirilebilecek nitelikte etkinlikler tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerinde görüşlerinin etkinliklerin içeriklerinin zenginleştirilmesi yönünde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: STEM, Matematik Eğitimi, Matematik Ders Kitabı 


Keywords: