BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Üzeyir BEKERECİ
ORTAOKUL FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ TASARIM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN STE(A)M’E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Bu çalışmada ortaokulda görev yapan fen, matematik, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri ve görsel sanatlar öğretmenlerinin STE(A)M’e ilişkin görüşlerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışma 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş İl’inde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenemolojik desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğretmenlere STE(A)M hakkındaki düşünceleri, STE(A)M eğitimini uygulama durumları, STE(A)M eğitiminde diğer disiplinler ile ortak çalışma hakkındaki düşünceleri, STE(A)M eğitimini kendi derslerinde nasıl uyguladıkları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Görüşme yapılacak bireylerin seçiminde evreni temsil etme güçlerinden çok seçilecek bireylerin araştırma konusuyla doğrudan ilgili olup olmadıklarına bakılır (Neuman, 2012). Görüşme formu 2021-2022 eğitim öğretim yılında 5 fen bilimleri, 5 matematik, 5 teknoloji tasarım, 5 bilişim teknolojileri ve 5 görsel sanatlar öğretmenine uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan fen bilimleri öğretmenlerinin STE(A)M eğitimini kendi derslerinde iyi bir uygulama olarak gördükleri, projeler yolu ile kullandıkları ve diğer disiplinler ile ortak çalışmalarının öğrenciler için verimli olacağı, matematik öğretmenlerinin kendi derslerinde mevcut müfredattaki kazanımları zamanında işleme kaygısıyla STE(A)M eğitimine yer vermedikleri ve diğer disiplinler ile ortak çalışmaya ihtiyaç duymadıkları, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin STE(A)M hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları, uygulamalar sırasında diğer disiplinler ile birlikte çalışmanın verimi artırabileceği, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin STE(A)M eğitiminde teknoloji alanı üzerinde yoğunlaştıkları (blok kodlama, arduino uygulamaları) sonuçlarına ulaşılmıştır. STE(A)M eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalarda farklı alan öğretmenlerinin de STE(A)M ile ilgili görüşleri incelenebilir.

Anahtar Kelimeler: STE(A)M eğitimi, ortaokul, öğretmen görüşleri 


Keywords: