BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şefika Nazan YAVUZCAN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖĞRENCI DISIPLIN YAPTIRIMLARININ İŞLEVSELLIĞI HUSUSUNDA OKUL YÖNETICILERININ GÖRÜŞLERI (GAZIANTEP İLI ŞEHIT KAMIL İLÇESI ÖRNEĞI)
 
Çalışma, Gaziantep merkez ilçelerinden Şehitkâmil ilçesindeki liselerde çalışan okul yöneticilerinin, öğrencilere uygulanan disiplin yaptırımlarının işlevselliği hususundaki fikirlerini saptamak tasavvuruyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmayla yaptırımların, disiplin sorunlarının ortadan kaldırılmasında ve öğrencide olumlu davranış değişikliği oluşması konusundaki etkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak nitel çalışmalarda sıklıkla kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşme soruları daha önce yapılmış benzer çalışmalarda kullanılan görüşme formları incelendikten sonra araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Gaziantep ilinin Şehitkâmil ilçesindeki ortaöğretimlerde vazife yapan; 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde en az bir tane disiplin yaptırımı uygulamış; 18 tane okul müdüründen oluşmaktadır. Veriler okul müdürü ve müdür yardımcılarına araştırmacı tarafından hazırlanmış formdaki dört adet açık uçlu soru doğrudan yöneltilerek toplanmıştır. Sonrasında ise uzman görüşüne başvurulmuş sorular üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Okul yöneticilerine görüşme soruları yöneltilmiş, yöneticiler konuyla ilgili şahsi uygulamalarından örnekler vererek soruları cevaplamış, görüş ve önerilerini ifade etmişlerdir. Onların verdikleri yanıtlar ses kaydına alınmış ve sonrasında elde edilen veriler incelenip değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılında ortaöğretimlerin genelinde en çok uygulanan yaptırım türünün kınama, en az uygulanan yaptırım türünün ise örgün eğitim dışına çıkarma yaptırımı olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilere göre “Okul Değişikliği” yaptırımı caydırıcı değildir. Öğrenci nakil gittiği okulda da olumsuz davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Yöneticilerin büyük çoğunluğuna göre yaptırım uygulanan öğrencinin davranışlarında olumlu yönde değişiklik olmaktadır. Öğrenci bir üst cezayı almaktan çekindiği için davranışlarına daha da dikkat etmektedir. Çalışma neticesinde yürürlükteki disiplin yaptırımlarının öğrencilerde istendik davranış geliştirme konusunda büyük ölçüde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Disiplin Sorunları, Disiplin Modeller, Disiplin Yaptırımları 


Keywords: