BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kevser TOZDUMAN YARALI
ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANNE BABAYA BAĞLANMA İLE OKUL DOYUMU VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
Bağlanma sisteminin çalışma ve düzenleme işlevi yaşam boyu devam etmekte ve her gelişim döneminde farklı şekillerde kendini göstermektedir. Bu araştırmada orta çocukluk dönemindeki çocukların anne babalarına güvenli bağlanmaları ile okul doyumları ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çocukların anne babaya bağlanmalarının, okul doyumlarının ve olumsuz otomatik düşüncelerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın verileri beşinci ve altıncı sınıfa devam eden 323 çocuktan toplanmıştır. Araştırmada Kerns Bağlanma Ölçeği, Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği, Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Normal dağılıma sahip iki parametreli değişkenlere ilişkin karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi; değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların anne babalarına güvenli bağlanmaları ile okul doyumları ve olumsuz otomatik düşünceleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Çocukların olumsuz otomatik düşüncelerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, anne babaya bağlanma ve okul doyumunun ise cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Çalışmanın konusu orta çocukluk dönemindeki bağlanma olsa da, bağlanmanın içsel çalışma modelleri aracılığıyla bebeklikten yetişkinliğe taşındığı, bebeklikte ve çocukluktaki bağlanmanın yetişkinlikteki bağlanmayı yordadığı bilinmektedir. Dolayısıyla anne babalara bağlanmanın önemini, güvenli bağlanmanın nasıl oluşacağını gebelik döneminden itibaren anne baba eğitimleri kapsamında ele almak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenli bağlanma, Okul doyumu, Olumsuz bilişler, Orta çocukluk, Otomatik düşünceler 


Keywords: