BİLDİRİ DETAY

Elif KOÇ, Serdar BOZKURT
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde, birçok çalışan uzun saatler çalışmaktadır. Küresel ekonomik baskılar ve eş zamanlı olarak rekabetin hızla artması, kariyer için çok çalışmak isteyen çalışanları ödüllendirmektedir. Buna ilaveten, yüksek hızlı veri bağlantıları, çalışanların herhangi bir zamanda çalışmasını mümkün kılmaktadır. Bu yeni gelişmeler çalışanların uzun saatler çalışmasına neden olabilir (Wijhe, vd. 2011). Bu bağlamda, işgücünün değişen doğası nedeniyle birlikte çalışanların eğilim ve davranışlarının incelenmesi daha önemli hale gelmiştir. Bu eğilimlerden biri olarak işkoliklik, aile ve sosyal yaşam pahasına işte zaman harcamayı, işte değilken iş hakkında düşünmeyi ve organizasyonel açıdan gerekenden veya beklenenden daha fazla çalışmayı düşünmeye yönelik eğilim olarak tanımlanmıştır (Buelens ve Poelmans, 2004). Araştırmanın diğer kavramı ise örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD)’dır. Bu kavram Organ (1988) tarafından, çalışanların doğrudan iş tanımlarında olmayan ve gönüllü olarak gerçekleştirdikleri davranışlar olarak nitelendirilmiştir. Williams ve Anderson’un (1991) çalışmasında bu kavram iki alt boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar; “Örgüt Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” ve “Birey Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı”dır. Bu boyutları kısaca tanımlamak gerekirse, “Örgüt Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” çalışanların örgüte faydalı olan davranışlarını, “Birey Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” ise yine çalışanların doğrudan çalışma arkadaşlarına yararlı davranışlarını ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, işkoliklik ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Böylelikle işkoliklik davranışlarının örgüt ya da birey yönlü vatandaşlık davranışları ile ilişkisinin yönü ortaya konulabilecektir. Bu doğrultuda çalışma bir devlet üniversitesinin tezsiz yüksek lisans programında okuyan ve aynı zamanda çalışan bireylere yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik , Birey Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı , Örgüt Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 


Keywords: