BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Can KURTOĞLU, Meral ELÇİ
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bir organizasyon ile o organizasyondaki çalışanlar arasındaki ilişkiyi anlamak, organizasyonun başarısı ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Örgütsel davranış literatüründe, örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş performansı kavramları, işle ilgili tutum ve davranışları belirleyerek güçlü yapılar sağladıkları için büyük ilgi görmüştür. Önceki çalışmalarda, bu temel konularla ilgili çok sayıda olumlu sonuç bildirilmiş olsa da bu üç kavramın birbiri arasındaki ilişkiyi inceleyen eser miktarda çalışma bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak araştırmamızın amacı, çeşitli sektörlerde çalışanlardan alınan veriler ile örgütsel özdeşleşmenin, örgütsel bağlılık ve iş performansına etkisinin incelenmesidir. Öncelikle ele aldığımız değişkenler ile ilgili literatür taraması yapılmış ve değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek hipotezler ortaya konulmuştur. Geliştirilen hipotezleri test etmek için Kocaeli il sınırları içinde, kamu veya özel çeşitli sektörlerde ve farklı görevlerde faaliyet gösteren 419 çalışan üzerinde gönüllü anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılanların çoğu kadın (%53), 26-35 yaş aralığında (%43,7) ve lisans mezunu (%56)’dur. Katılımcıların çoğu (%86,6) özel sektörde, personel (%52,7) olarak görev yapmakta ve çalışma yılları 6-15 yıl (%37,5) arasında değişmekte ve çoğu otomotiv (%27,5) sektöründe çalışmaktadır. Anket, Tanıtıcı Bilgi Formu, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve İş Performansı Ölçeğinden oluşmaktadır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analizler neticesinde elde edilen verilen geçerlilik ve güvenilirliği saptanmaya çalışılmıştır. Örgütsel özdeşleşme cronbach’s alpha katsayısı 0.86, örgütsel bağlılık cronbach’s alpha katsayı 0.79 ve iş performansı cronbach’s alpha katsayı 0.90 değerlerine ulaşılmıştır. Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık arasında 0,166** oranında pozitif yönlü, örgütsel özdeşleşme ve iş performansı arasında ise 0,334** oranında pozitif yönlü korelasyon tespit edilmiştir. Örgütsel özdeşleşmenin, örgütsel bağlılık üzerine etkisini tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre modelin anlamlı olduğu görülmüş (F=10,989, p=0,001) ve R² değeri 0,025 olarak bulunmuştur. Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılığı anlamlı derecede etkilemektedir (β=0,166; p=0,001). Böylece H1 hipotezi desteklenmiştir. Elde edilen bulgular literatürdeki bulguları destekler niteliktedir (Chen ve ark., 2015; Alcan, 2018; Altaş, 2021). Örgütsel özdeşleşmenin, iş performansı üzerine etkisini tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre modelin anlamlı olduğu görülmüş (F=48,474, p=0,000) ve R² değeri 0,109 olarak bulunmuştur. Örgütsel özdeşleşme, iş performansını anlamlı derecede etkilemektedir (β=0,334; p=0,000). Böylece H2 hipotezi de desteklenmiştir. Elde edilen sonuç literatürdeki diğer çalışmalar ile uyum içerisindedir (Asif ve ark., 2019; Peng ve ark., 2020; Kırpık ve Kaya, 2021).

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, İş Performansı 


Keywords: