BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halil İbrahim OLUCAK, İsmail BAKAN
ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 
Bu araştırmada; Örgütsel dayanıklılığın örgütsel bağlılık ve işgören performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemine başvurulmuştur. Anketler, Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren bir belediyede yönetici ve işgörenler tarafından basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 289 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiş, değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, korelasyon ve regresyon testleri ile önermeler arasındaki ilişki düzeyi belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucu, örgütsel dayanıklılık ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında olumlu ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Yine yapılan korelasyon analizi sonucu, örgütsel dayanıklılık ile işgören performansının alt boyutları olan, empati ve mükemmel performans araştırılmış, örgütsel dayanıklılık ile empati arasında bir ilişki bulunmamış ancak örgütsel dayanıklılık ile mükemmel performans arasında olumlu ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda ise, örgütsel dayanıklılığın artmasında, duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık ve mükemmel performans artışının etkili olduğu görülmüştür ancak dayanıklılık ile empatinin arasında bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. İşgören performansı içerisinde yer alan empati alt boyutunun korelasyon analizinde de görüldüğü üzere anlamlı bir korelasyon oluşmadığından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Araştırma sonucu elde edilen bulgular, örgütlerdeki dayanıklılık boyutunun, işgörenler üzerinde önemli düzeyde etkili olduğu görülmüştür. Örgütler tarafından dayanıklılık algısının oluşturulması ve geliştirilmesi, işgörenlerin örgüte olan bağlılığının ve performanslarının arttırılmasının sağlanması bu araştırmanın çıkarımı olarak öngörülmektedir. Bu bildiri çalışması Halil İbrahim OLUCAK tarafından İsmail BAKAN danışmanlığındaki yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Dayanıklılık, Örgütsel Bağlılık, İşgören Performansı 


Keywords: