BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan KİRAZCI, Zeynep Öznur YAZAN, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
OKULDAN İŞE GEÇİŞTE GELECEKTE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGISININ YORDAYICILARININ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ KURAMINA DAYALI OLARAK İNCELENMESİ
 
Okuldan işe geçiş süreci, insanların kariyer yollarının neredeyse tamamını etkileyen benzersiz ve kritik özelliklere sahip bir süreçtir (ILO, 2019; Vuolo vd., 2014). Konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar saygın işe erişimi kolaylaştırmak ve sürdürülebilir kariyer gelişimini teşvik etmek için okuldan işe geçiş sürecine yoğunlaşılması gerektiğini belirtmişlerdir (De Vos vd., 2018; Medvide vd., 2019). Bu amaçla mevcut araştırmada Masdonati ve arkadaşları (2022) tarafından Çalışma Psikolojisi Kuramına (Duffy vd., 2016) dayalı olarak geliştirilen okuldan işe geçiş modelinin bir kısmı üniversitede öğrenim gören kadın öğrenciler üzerinde test edilmiştir. Oluşturulan modelde kişinin ekonomik kısıtlılıkları ve ötekileştirilme deneyimlerinin kariyer uyumluluklarını negatif yönde yordadığı ve bu etkinin de öğrencilerin geleceğe yönelik istihdam edilebilirlik algılarını düşürdüğü varsayılmaktadır. Öne sürülen varsayımsal modelin test edilmesi için okuldan işe geçiş sürecinde olan üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 150 kadın öğrencinin yaşları 19 ile 40 (Ort. = 21.86; Ss. = 2.18) arasında değişmektedir. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesine dayalı olarak yol (path) analizi kullanılmıştır. Veri analizinden elde edilen sonuçlara göre modelin uyum iyiliği göstergeleri yüksek düzeyde bulunmuştur ve modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p < .05; x2/sd = 4.39; GFI = .97; AGFI = .86; CFI = .98; NFI = .98). Araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin yaşadıkları ekonomik kısıtlılıklar ve ötekileştirilme deneyimleri onların kariyer uyumluluğuna negatif olarak yansımakta ve bu durum öğrencilerin geleceğe yönelik istihdam edilebilme algılarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuldan İşe Geçiş, Çalışma Psikolojisi Kuramı, Üniversite Öğrencileri 


Keywords: