BİLDİRİ DETAY

Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK, Hüseyin ÖZTÜRK
OKULDA ŞENLİK VAR PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışma okulda şenlik var projesine katılan öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerini Belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.nBu araştırmada, tarama modeli yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 744 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır, birinci bölüm kişisel bilgilerle ilgili sorulardan oluşmakta olup, ikinci bölüm ise “Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri”nin kısa ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığına Cronbach Alpha değerleri ile bakılmıştır ve 0.74 olarak bulunmuştur.Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde KolmogorovSmirnov testinden yararlanılmış ve çalışma normal dağılıma sahip iki bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ANOVA ve LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırmaya En fazla kadınların, 13 yaşında olanların, 1-2 kardeşe sahip olanların, yüksek oranda engelli kardeşi olmayanların, herhangi bir kulüpte spor yapmayanların ve en çok basketbol branşını sevenlerin katıldığı görülmektedir. Cinsiyet değişkeni ile benlik saygısı arasında anlamlı fark olduğu, spor yapma durumları ile benlik saygısı arasında anlamlı fark olduğu, kardeş sayısı ile benlik saygısı arasında anlamlı fark olmadığı, okudukları sınıf ile anlamlı fark olduğu, sevdikleri spor branşı ile anlamlı fark olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Öğrenci, Proje 


Keywords: