BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökşin PINAR, Seyithan DEMİRDAĞ
OKULDA ETİK İKLİM İLE ÖRGÜTSEL SİNERJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Eğitim örgütleri olarak kabul ettiğimiz okulların birçok bileşeni vardır. Bu bileşenlerden biri de hiç kuşkusuz eğitimin uygulayıcısı konumunda bulunan öğretmenlerdir. Öğretmenler, okulların belirledikleri vizyona sahip öğrencileri yetiştirebilmek için birçok faaliyetin içinde olmakla birlikte yine iş yaşamlarındaki birçok ortamdan da etkilenebilmektedir. Öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttükleri okulun ortamı; öğretmenlerin, okul yönetiminin ve okuldaki diğer personelin birbirleriyle ilişkileri bu ortamın belirleyicisi olacak ve eğitim öğretimin kalitesini de etkileyebilecektir. Bu açıdan bakıldığında okullardaki iklimin öğretmenleri etkileyebileceği, öğretmenlerin de birbirleriyle olan ilişkilerini şekillendireceği ve böylelikle de okulda verilen eğitimin kalitesinin de belirleyicisi olabileceği düşünülmektedir. Buna göre bu araştırmanın amacı okulda etik iklimi ile öğretmenlerin örgütsel sinerjileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde halen görev yapan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Etik İklimi Ölçeği” ve “Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde dağılımın normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin etik iklimi algılarının “katılırım” düzeyinde, örgütsel sinerji algılarının da “sık sık” düzeyinde olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen diğer bulgular da dikkate alınarak gelecek araştırmalar ve sahadaki eğitimcilere dair çeşitli öneriler sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-1443-8743

Anahtar Kelimeler: Etik İklimi, Örgütsel Sinerji, Öğretmen, Okul 


Keywords: