BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferhat BAL
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN VELİ KATKILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini yerine getirirken veli katkılarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerde görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Şişman’ın Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinde belirttiği 5 boyutu ele alan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; bazı okul yöneticileri öğretimsel liderlik rollerini yerine getirirken veli katkıların istenilen düzeyde olduğunu belirtirken bazı yöneticiler ise velilerden herhangi bir katkı alamadıklarını belirtmişlerdir. Veli katkılarının genellikle okulun bulunduğu çevre, velinin eğitime bakış açısı, velinin sosyoekonomik durumu ve okul seviyesine göre değiştiği söylenebilir. Başka bir ifadeyle öğrenci velilerinin okuldan beklentileri ölçüsünde okul yöneticilerine katkı sağladıkları ifade edilebilir. Velilerin daha çok, eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi konusunda okul yöneticilerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. En fazla katkının ise öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal kültürel etkinlikler yapılması yönünde olduğu araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır. Velilerin okul yöneticilerine, öğretmelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki katkılarının ise az olduğu veya istenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak öğretmen geliştirme ve değerlendirme noktasında velilerin yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretimsel liderlik, okul yöneticisi, öğrenci velisi, işbirliği 


Keywords: