BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevilay ŞAHİN, Emre GÜRKAN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
 
Okullarda istenen başarıya ulaşma konusunda birçok paydaşın görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Okullarda, liderlerin yani yöneticilerin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Okul yöneticileri doğal olarak okulun liderleridir. Okul yöneticileri birbirinden farklı liderlik stillerini benimseyebilmektedir. Okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik stillerinin öğretmen, öğrenci ve çevre üzerinde birtakım etkileri olabilmektedir. Bu etkiler farklı alanlarda kendini gösterebilir. Bu etki alanlarından bir tanesi de okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik tarzlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde olanıdır. Öğretmenlerin de çalıştıkları kuruma olan bağlılıkları gerek kurumun başarısı gerek çalışanların iş tatmini ve mutluluğu için önem arz etmektedir. Literatür incelendiğinde okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmayla, birbirinden bağımsız yapılan çalışmaların sonuçlarının birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel sorusu “Okul yöneticilerinin kullandıkları liderlik stilleri öğretmenlerin örgütsel bağlılığını etkilemekte midir?” sorusu olacaktır. Bu sorunun cevaplanması amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılacaktır. Meta-analiz, benzer konularda yapılmış birbirinden bağımsız ve çok sayıda çalışmadan elde edilmiş sayısal verileri istatistiksel olarak analiz etme ve bu çalışmaların sonuçları hakkında genel bir yargıya varma yöntemidir. Hangi araştırmaların meta-analize dâhil edileceğine yönelik seçimlerin yapılmasında belirli ölçütler kullanılacaktır. Yapılacak meta analiz sonucunda okul yöneticilerinin kullandıkları liderlik stillerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılığında ne yönde etkili olduğuna ve bu etkililik düzeyinin öğretmenlerin branşlarına ve öğretim kademelerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Liderlik Stilleri, Örgütsel Bağlılık, Meta Analiz 


Keywords: