BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ratibe ÖZDEMİR, Huriye AKSAKAL COŞKUN, Zekavet KABASAKAL
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA TÜKENMİŞLİK: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME
 
Öz: İş yaşamı yaşamımızın önemli bir alanını kapsamaktadır. Bu alanda yaşanacak güçlükler bireylerin enerjilerini tüketmekte ve tükenmişlik hissetmelerine sebep olabilmektedir. Tükenmişlik kaynaklarda üç boyut altında toplanmıştır: Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissidir. İnsanlarla etkileşimi fazla olan meslek grupları tükenmişliğe karşı daha açıktır. Bu meslek gruplarından biri de psikolojik danışmanlardır. Psikolojik danışmanlık mesleği, “diğerlerinin” daha üretken, verimli yaşamaları, karar anlarında daha yeterli problem çözme becerileri sergilemeleri, yaşamlarındaki zorluklarla daha kolay başa çıkabilmeleri için sunulan bir hizmettir. Psikolojik danışmanların iş yüklerinin fazla oluşu, meslek rollerindeki belirsizlikler, danışanın yaşantısına ve problemlerinin çözümüne psikolojik danışman rolünün gerektirdiğinden çok fazla oranda dâhil olmaları gibi durumların psikolojik danışmanlarda tükenmişliğe neden olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanların yaşadığı tükenmişlik durumuna ilişkin yapılan çalışmaları sistematik bir şekilde gözden geçirmek ve elde edilen bilgileri sentezlemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada konu edinilen çalışmalar; Google Akademik, Researchgate, Central and Eastern European Online Library ve Wiley Online Library veritabanları üzerinde yürütülen literatür taraması sonucunda ortaya çıkmıştır. Veri tabanlarında “psikolojik danışman”, “rehber öğretmen”, “tükenmişlik”, “psychological counselor”, “burn out” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu konuya ilişkin 20 makale makale araştırması; çalışma grubu, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri analizi süreci bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen 


Keywords: