BİLDİRİ DETAY

Nihal YİĞİTALP, Cansev KARAKUŞ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ BİLİM EĞİTİMİNDEKİ ÖĞRETMENİN ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İRDELENMESİ
 
Bu araştırma, okul öncesi eğitimi alanında görev yapmakta olan öğretmenlere, okul öncesi öğretmenlerinin, erken çocukluk dönemi fen eğitimindeki rolleri konusunda farkındalık kazandırmak, okul öncesi öğretmenlerinin konu ile ilgili alan bilgilerini irdelemek, bilim eğitiminde öğretmen rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek ve literatürde, kolaylaştıran, danışman, değişimi gerçekleştiren ve örnek rol şeklinde sınıflandırılmış olan dört çeşit öğretmen rolü ile ilgili sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerinin, erken çocukluk dönemi bilim (fen) eğitimindeki rollerine ilişkin algıları yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan form; a) “Kişisel Bilgiler”, b) “Araştırma Konusuna İlişkin Ön Bilgiler” ve c) “Araştırma Soruları” şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya Yalova ve İstanbul illerinde yer alan ikisi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet anaokulu, ikisi bir Devlet Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı tüzel okul öncesi eğitim birimi, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokulu olmak üzere 6 farklı anaokulunda, 2016-2017 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan toplam 24 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma desenlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin anket formlarında verdikleri cevaplar aracılığıyla; bilim eğitiminde öğretmen rollerine ilişkin alan bilgileri irdelenmiş, konu ile ilgili görüşleri betimlenmiş ve verilen öğretmen rollerine ilişkin sahip oldukları algılar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk döneminde bilim eğitimi, öğretmen rolleri, okul öncesi 


Keywords: