BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sabiha KURŞUN, Tringa SHPENDİ ŞİRİN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair tutumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe ilişkin tutumları eğitim durumu, cinsiyet, görev yaptığı okul, öğretmenlik deneyim süresi, öğretmenlerin çocukluklarının geçtiği yerleşim yeri ve sınıflarında farklı ırk, etnik köken ve kültürden öğrencilerinin olup olmaması değişkenlerine göre ele alınmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak 114 okul öncesi öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Yazıcı, Başol ve Toprak (2009) tarafından uyarlanmış olan Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek ile okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair tutumları elde edilmiş ve alt örneklem grubu oluşturulmuştur. Alt örneklem grubu alt grup (n=5), orta grup (n=5) ve üst grup (n=5) olarak ele alınmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutum ölçeği ile en az 18 puan alınırken, en fazla ise 90 puan alınabilmektedir. Verilerin analizi amacıyla SPSS - 21 programına elde edilmiş olan ölçek verileri aktarılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinden toplanan verilerin güvenirlik analizinde Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, Cronbach Alfa değeri 0.84 olarak bulunmuştur. Ayrıca araştırma özelinde öğretmenlerden elde edilmiş olan demografik bilgiler göz önünde bulundurularak öğretmenlerin ölçekte vermiş oldukları yanıtlar çeşitli değişkenler bakımından ele alınarak incelenmiştir. Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda, okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair tutumları kapsamında elde edilen bulgular tartışılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın İstanbul Aydın Üniversitesindeki yaptığı tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9817-8912)

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesinde Öğretmen, Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim 


Keywords: