BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma YAŞAR EKİCİ, Beyza YEŞİLBEL, Esma ŞEKER, Derya ŞAHİN, Oya SÜSEN, Cansen TÜRKTAŞ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların oyun becerileri ile sosyal davranışlarının değerlendirilmesidir. Bu temel amaç çerçevesinde; “Okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların oyun becerileri ile sosyal davranışları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı, çocukların oyun becerilerinin ve sosyal davranışlarının “cinsiyete, anne-babanın yaşına ve eğitim durumuna, çocuğun anaokuluna devam süresine, ailedeki çocuk sayısına, çocuğun doğum sırasına, annenin çalışma durumuna, ailenin gelir düzeyine, çocuğun evdeki eşyalarla oynamasına izin verilme durumuna ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumuna” göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul (Güngören, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece), Konya (Meram) ve Ankara (Mamak, Altındağ) illerinde yer alan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 28 okul öncesi eğitim kurumunda (15 devlet, 13 özel okul öncesi eğitim kurumu) eğitim görmekte olan 60-72 aylık 577 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada “Ebeveyn Bilgi Formu, Oyun Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği” olmak üzere 3 farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Ebeveyn Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Form, kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Oyun Becerileri Değerlendirme Ölçeği; Papatğa, Ilgaz ve Fazlıoğlu (2013) tarafından geliştirilmiş olup tek boyutlu bir ölçektir. Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği ise Casas, Crick ve Mosher (1997) tarafından geliştirilip Karakuş (2008) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, ‘fiziksel saldırganlık’, ilişkisel saldırganlık’, olumlu sosyal davranış’ ve ‘ depresif duygular’ olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS Programı’nda “Spearman Sıralama Korelasyon Katsayısı Analizi, Kruskal Wallis H Testi ve Mann Whitney U Testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: • Okul öncesi eğitime devam eden 60-72 ay grubu çocukların oyun becerileri ile fiziksel ve ilişkisel saldırganlık ve depresif duygu düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Bundan farklı olarak; çocukların oyun becerileri ile olumlu sosyal davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Buna göre, çocukların oyun becerileri arttıkça olumlu sosyal davranışları artmaktadır. • Çocukların oyun becerileri ‘anne-babanın yaşına, annenin eğitim durumuna, ailedeki çocuk sayısına, çocuğun doğum sırasına, annenin çalışma durumuna’ göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken; ‘cinsiyete, anaokuluna devam süresine, babanın eğitim durumuna, ailenin gelir düzeyine, çocuğun evdeki eşyalarla oynamasına izin verilmesi durumuna ve sınıfta kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumuna’ göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre; -Kız çocuklarının oyun becerileri, erkek çocuklara göre daha yüksektir. -Anaokuluna 2 ve 3 yıldır devam eden çocukların oyun becerileri, anaokuluna 1 yıldır devam edenlere göre daha yüksektir. -Babası ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan çocukların oyun becerileri, babası ilkokul mezunu olanlara göre daha yüksektir. -Aile gelir düzeyi yüksek olan çocukların oyun becerileri, aile gelir düzeyi düşük ve orta olanlara göre daha yüksektir. -Evdeki eşyalarla oynamasına ‘‘ her zaman’’ izin verilen çocukların oyun becerileri, evdeki eşyalarla oynamasına ‘‘bazen’’ izin verilenlere göre daha yüksektir. -Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan çocukların oyun becerileri, sınıfında bir kaynaştırma öğrencisi olan çocuklara göre daha yüksektir. • Çocukların sosyal davranışları ‘anne-babanın yaşına, anaokuluna devam süresine, annenin eğitim durumuna, ailedeki çocuk sayısına, çocuğun doğum sırasına, annenin çalışma durumuna ve çocuğun evdeki eşyalarla oynamasına izin verilmesi durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken; ‘cinsiyete, , babanın eğitim durumuna, ailenin gelir düzeyine, sınıfta kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumuna’ göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre; -Erkek çocukların fiziksel ve ilişkisel saldırganlık düzeyleri, kız çocuklarına göre daha yüksektir. Bunun yanında kız çocukların olumlu sosyal davranış düzeyleri, erkek çocuklarına göre daha yüksektir. -Babası lise ve lisans mezunu olan çocukların olumlu sosyal davranış düzeyleri, babası ilkokul mezunu olanlara göre daha yüksektir. -Aile gelir durumu düşük ve orta olan çocukların fiziksel saldırganlık düzeyleri, aile gelir durumu yüksek olanlara göre daha yüksektir. Bunun yanında, aile gelir durumu yüksek olan çocukların olumlu sosyal davranış düzeyleri, aile gelir durumu düşük ve orta olanlara göre daha yüksektir. -Sınıfında bir kaynaştırma öğrencisi olan çocukların fiziksel ve ilişkisel saldırganlık düzeyi, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan çocuklara göre daha yüksektir. Bunun yanında, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan çocukların olumlu sosyal davranış düzeyi, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olanlara göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Oyun Becerileri, Sosyal Davranış 


Keywords: