BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilara Begum BÜYÜKYILMAZ, Yavuz ERİŞEN
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICILIK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: (OÖDYDÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu çalışmanın amacı; okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçek madde havuzunun oluşturulması için ilgili literatür taranmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Oluşturulan 50 maddelik taslak ölçek 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören 230 okul öncesi öğrencisine uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında görünüş, kapsam ve yapı geçerliği analizleri yapılmıştır. Görünüş ve kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurulmuş, yapı geçerliğini incelemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ve Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) testi sonucunda; KMO örneklem uygunluk katsayısı .957 ve ve Bartlett's Sphericity testi X2 değeri 6810.9 (p<.001) olarak hesaplanmıştır. Faktör analizinde öncelikle temel bileşenler analizi (Principal Component Analysis), sonrasında dik döndürme (Varimax Rotation) yapılmıştır. Yapılan AFA sonuçlarına göre ölçeğin nihai hali; toplam varyansın %75,39’unu açıklamakta ve 4 faktör altında toplanan 20 maddeden oluşmaktadır. Taslak ölçeğin güvenirlik analizleri kapsamında Cronbach- Alpha analizi ve %27’lik alt ve %27’lik üst gruplar arası t-testi yapılmıştır. Ölçeğin genelinden elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır. %27’lik alt-üst bağımsız gruplar t-testi sonucunda %27’lik üst grup lehine anlamlı farklılık görülmüştür (p<.01). Yapılan analizler sonucunda “Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği (OÖDYDÖ)” nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Okul Öncesi Dönem, Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği 


Keywords: