BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KARAGÖL, Seyithan DEMİRDAĞ
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM TARZLARI VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Yönetim tarzı, örgüt içindeki yönetim sırasındaki davranış biçimini tanımlamaktadır. Yöneticilerin kendilerine verilmiş olan yetkiyi ne şekilde kullandıklarını yönetim tarzı belirlemektedir. Yöneticiden yöneticiye değişen davranış kalıpları olabilmektedir. Bazı yöneticiler baskıcı, savaşçı, işi merkeze alan, soğuk iken; diğerleri arkadaşça, demokratik, yumuşak ve duyarlı olabilmektedir. Yönetim, insanlar arasında gerçekleşen bir süreç olduğu için her kurumda, her olayda veya her kişide farklı bir biçimde davranış tarzı şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Okul müdürleri, kullanmayı seçtikleri yönetim tarzları ile öğretmenlerin motivasyonlarını ve performanslarını etkilemektedirler. Örgütsel başarıyı yükseltmek için kullanılan diğer bir anahtar ise örgüte liderlik etmektir. Alanyazında birçok liderlik çeşidine rastlanılmaktadır. Etkileşimci liderlik bunlardan sadece biridir. Etkileşimci liderlik, süreç ve kontrol, katı bir yönetim süreci ve ödül-ceza yaklaşımı üzerine kuruludur. Çalışanları geri planda bırakan, işlerin yapılması ile ilgilenen bir liderlik stilidir. İş doyumu, çalışanların işlerine karşı olan tutum ve davranışlarıdır. Gereksinimlerin karşılanma derecesi olarak işimizin gereksinimlerimizi ne kadar karşıladığını belirtmektedir. Doğal olarak iş doyumu işe karşı gösterilen duygusal bir karşılıktır. İş doyumu, öğretmenlerin okul örgütündeki verimini, tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli faktördür. Çeşitli araştırmalara göre, iş doyumu noktasında eksiklik yaşamayan öğretmenler örgüte ve okulun çıktısı olan öğrenciye büyük katkılar sağlayabilmektedir. Buna göre bu çalışmanın etkileşimci liderlik, yönetim tarzları ve iş doyumu üzerinde çalışacak olan araştırmacılar için yararlı bir kaynak olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimci liderlik, İş doyumu, Yönetim Tarzları 


Keywords: