BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tevfik UZUN, Özgür BAŞARAN, Gül Ayşe ŞENSU
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM TARZLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
Okul müdürlerinin yönetsel davranışları okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi ve okul başarısı noktasında oldukça önemli görülmektedir. Okul yöneticilerinin yönetsel davranışları öğretmenlerin okul içindeki örgütsel davranışlarını etkileyerek eğitim öğretim faaliyetlerine nüfuz etmektedir. Okul müdürlerinin okul yönetiminde kullandıkları yönetim tarzları içerisinde; demokratik, işbirlikli, otoriter, ilgisiz, boyun eğici ve karşı koyucu yönetim tarzları sayılmaktadır. Bu yönetim tarzları, öğretmenin okulunun kendisine faydalı olacağı veya kendisine zarar vermeyeceğine dair duyduğu örgütsel güvenle ilişki olabilir. Örgütsel güven; çalışanların örgütsel roller, ilişkiler, deneyimler ve örgütteki karşılıklı dayanışmadan yola çıkarak örgütteki diğer üyelerin davranışları ve niyetleri hakkındaki olumlu beklentileri olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesini: “Okul müdürlerinin yönetim tarzları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasındaki bir ilişki var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Giresun merkez ilçesindeki ortaokullarda çalışan 142 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin yılında toplanmıştır. Araştırmada “Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği” (α = 80) ile “Örgütsel Güven Ölçeği” (α = 90) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Öğretmenlere göre okul müdürlerinin yönetim tarzları (x̄= 3,02) “orta” düzey ve öğremenlerin örgütsel güvenleri (x̄= 3.80) “yüksek” düzeydedir. Öğretmenlerin örgütsel güveni cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve hizmet süresi türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamakta, yaş değişkenine göre farklılaşmaktadır. Okul müdürlerinin yönetim tarzları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = .47, p<.01). Okul müdürlerinin yönetim tarzları öğretmenlerin okula güvenleri pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır (R=0.470, R2=0.221, F=39.734, p<0.01). Okul müdürlerinin yönetim tarzları öğretmenlerin örgütsel güvenlerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 22’sini açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Tarzları, Örgütsel, Güven 


Keywords: