BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif SEGAH BERKEM, Hasan GÜMÜŞ, İsmail YELPAZE
OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANAN VİZYONER LİDERLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN UMUT DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Liderlik, etrafındaki insanları belirli bir amaca yönelik olarak harekete geçirebilme becerisi olarak ifade edilebilir. Vizyoner liderlik ise geleceği somutlaştırarak görünmeyeni görme ve etrafındaki insanları bu vizyona ulaştırabilme yeteneğidir. Okul müdürlerinin sahip olduğu liderlik becerilerinin öğretmenler üzerinde çeşitli etkileri olduğu bilinmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin yaptıkları iş üzerinde önemli olduğu düşünülmektedir. Umutsuzluk seviyesi yüksek olan insanlar gelecekle ilgili yoğun bir motivasyon kaybı içindedirler ve karamsar beklentileri vardır. Tanımlar göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin geleceğe yönelik algılarında hem vizyoner liderlik hem de umutsuzluk önemli iki değişkendir. Bu çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin sahip oldukları vizyoner liderlik beceri düzeylerinin öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’te görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise bu öğretmenler arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 104 öğretmen tarafından oluşturulmuştur. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, Çınar ve Kaban tarafından oluşturulan Vizyoner Liderlik Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler üzerinde Jamovi programı aracılığıyla betimleyici istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin vizyoner liderlik becerileri orta düzeyde, öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri ise hafif düzeyde bulunmuştur. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan vizyoner liderlik becerileri ve öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri yaş, cinsiyet, kıdem, medeni durum değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Okul müdürlerinin algılanan vizyoner liderlik beceri düzeylerinin yüksek olması öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerindeki artışın %4’ünü açıklamaktadır. ORCID NO: 0000-0002-0504-8519

Anahtar Kelimeler: Vizyoner liderlik, umutsuzluk, öğretmen algıları 


Keywords: