BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Caner SÖNMEZ, Püren AKÇAY
OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Bireyin kendi gelişiminin sorumluluğunu alarak, kendi arzu ve gayretleriyle mevcut potansiyelini daha iyi bir hale getirmesi, ortaya çıkan değişimlere uyum sağlaması, tüm yönleriyle bir bütün olarak yaşam boyu gelişim çabası içinde olması kişisel gelişimi ifade etmektedir. Kişisel gelişim bütün bireyler için önemli olmakla birlikte, bazı görev ve rollere sahip bireyler için çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu araştırmada okul müdürlerinin kişisel gelişime ilişkin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında kişisel gelişim kavramının toplumsal boyutu ele alınmıştır. Bu bağlamda kişisel gelişimin aile boyutuna, mesleki boyutuna ve sosyal sorumluluk boyutuna ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Okulların, toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde; okulun lideri olan okul müdürünün kişisel gelişime bakış açısının önemi ortaya çıkmaktadır. Alanyazında ortaokul müdürlerinin kişisel gelişimin toplumsal boyutuna ilişkin görüşlerini ele alan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu araştırmada ulaşılan sonuçların alanyazına kaynak olarak katkı sağlayacağı; araştırmacılar, alan uzmanları ve uygulayıcılar için önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış olup, araştırmanının evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde bulunan devlet ortaokullarda görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile ulaşılarak yüz yüze görüşme yapılabilen ve verilerin geçerli olduğu 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kişisel gelişimin aile ve mesleki boyutunda okul müdürlerinin büyük çoğunluğu kendilerini yeterli olarak görmekte ve daha iyiye ulamak için çaba gösterdiklerini düşünmektedirler. Okul müdürlerinin hem aile yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kendilerini demokratik, yeniliklere ve gelişime açık olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki alanlarda eksiklerinin olduğu, fark etmedikleri eksiklerinin olabileceği; fark ettikleri eksiklerini gidermeye yönelik çaba harcadıkları, daha önce karşılaşmadıkları durumlara ilişkin eksiklerini ise tecrübe ettikçe giderdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Meslekleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldıkları, büyük çoğunluğunun eğitimlere katılırken istekli ve gönüllü oldukları, bunun yanı sıra iş yoğunluğunun hizmet içi eğitimlere katılımı ve eğitimlerin verimini olumsuz etkilediği; okul müdürlerinin bir kısmının iş-aile yaşam dengesini kurmada zorlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin gerek yakın çevresine gerek ülkesine gerekse dünyaya karşı sorumluluk hissettikleri; rahatsızlık duydukları sorunların çözümüne yönelik etki alanları düzeyinde çaba gösterdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel gelişim, kendini geliştirme, aile boyutunda gelişim, mesleki gelişim, sosyal sorumluluk, okul müdürü. 


Keywords: